Erkend VE-certificaat voor pedagogisch medewerkers

Dienst

Pedagogisch medewerkers zijn belangrijke opvoeders in het leven van baby’s, dreumesen en peuters. Daarom stelt de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang eisen aan hun professionaliteit. Kinderopvangorganisaties zijn verplicht om pedagogisch medewerkers in dienst te hebben met verschillende certificaten voor voorschoolse educatie (VE). Wij bieden deze trainingen aan.

VE-bekwaam 

Pedagogisch medewerkers werkzaam op een groep in de voorschoolse educatie dienen in het bezit te zijn van het certificaat VE-bekwaam. Na het behalen van het certificaat is jaarlijkse nascholing verplicht.  Het certificaat is een bewijs dat je startbekwaam bent en bevoegd om in een VE-groep te werken. Het certificaat is bovendien een goede basis voor een scholing op maat van diverse erkende VVE-programma’s.
De scholing bestaat uit 12 dagdelen waarvan 9 bijeenkomsten van drie uur en thuisopdrachten. Je werkt met een portfolio. De volgende onderwerpen komen aan bod: beleid in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), doelgericht beredeneerd aanbod, thematisch werken, taalstimulering, sociaal-emotionele ontwikkeling, spelbegeleiding in een rijke speelleeromgeving, rekenprikkels, communicatie met ouders en observeren. Spel is binnen de training de rode draad voor een passend aanbod aan alle kinderen. 

Lees meer over de scholing VE-bekwaam   

Scholing voor erkende methodieken in de voorschoolse educatie

Ben je op zoek naar (na)scholing in - door het Nederlands Jeugdinstituut - erkende programma’s voor pedagogisch medewerkers werkzaam op een groep in de voorschoolse educatie? Wij bieden training, begeleiding en nascholing aan voor de volgende VE-methodieken. Na afloop ontvangen pedagogisch medewerkers een erkend certificaat. 

Startblokken

Wil jij echt contact maken met je kinderen en hen een betekenisvol aanbod geven? Dat kan met het ontwikkelingsgericht werken van Startblokken, een landelijk erkende vve-methodiek voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Bij onze gecertificeerde Startblokkentrainers kun je terecht voor losse workshops of een volledige integratie van Startblokken.

Lees meer over de scholingsmogelijkheden van Startblokken

Speelplezier

Wil je als pedagogisch medewerker spel in je aanbod integreren en ook houvast van een methode ervaren? Dat kan met Speelplezier, een landelijk erkende vve-methodiek voor kinderen van 2 tot 6 jaar. 
Speelplezier hanteert de visie dat kinderen taal, sociale en cognitieve vaardigheden leren door samen met andere kinderen te spelen onder leiding van meespelende, inspirerende, meer wetende, sensitieve en responsieve volwassenen. 
Bij onze gecertificeerde Speelpleziertrainers kun je terecht voor losse workshops of een volledige integratie van Speelplezier in je onderwijs.

Lees meer over de scholingsmogelijkheden van Speelplezier 

Uk & Puk

Uk & Puk is een educatief programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar die een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezoeken. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Binnen het programma Uk & Puk zijn 10 thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn verschillende activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen die je makkelijk kunt inpassen in de dagelijkse praktijk. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. 
De training van Uk & Puk bestaat uit 13 bijeenkomsten. De training is praktijkgericht.

Lees meer over de scholingsmogelijkheden van Uk & Puk

Peuterplein

Integraal programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het is opgebouwd rond 8 thema's. Elk thema biedt stof voor 3 tot 4 weken. Bij elke activiteit is steeds één ontwikkelingsgebied het belangrijkst. De thema's en activiteiten kunnen in willekeurige volgorde worden ingezet. De ontwikkelingsgebieden die worden gestimuleerd zijn: taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De Thema's zijn: lente, zomer, water, huisdieren, herfst, winter, je lichaam en familie.
Peuterplein is de voorloper van Kleuterplein.
In onze scholing leer je het programma optimaal te gebruiken.

Lees meer over de scholingsmogelijkheden van Peuterplein

Piramide

Educatieve aanpak voor kinderopvang, peuterspeelzalen, gastouders en de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Kinderen leren door een combinatie van spelen, zelfstandig leren, ontdekken en samen spelen en leren in een groep(je). Als pedagogisch medewerker richt je een thematische speelleeromgeving in met veel concrete materialen en plant op basis van de behoeften van de kinderen uit je groep een beredeneerd aanbod waarbij je zorgt voor een opbouw van concreet naar abstract. Je werkt volgens 4 stappen: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. De materialen van Piramide bestaan uit volledig uitgewerkte themakaternen waarin activiteiten op diverse niveaus staan beschreven.
De scholing is in delen te volgen, er zijn 2 modules die elk een eigen certificaat hebben. Medewerkers die instromen in een groep waar al wordt gewerkt met Piramide hebben minder training nodig dan een groep waar nog geen VVE-programma wordt gebruikt.

Lees meer over de scholingsmogelijkheden van Piramide

Cursus Ruimte voor baby’s 

Met ingang van 1 januari 2023 moeten alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken specifiek geschoold zijn. Dat geldt ook voor invalkrachten en pedagogisch medewerkers die op tijdelijke basis op babygroepen werken.  De scholing Ruimte voor baby’s maakt pedagogisch medewerkers meer bewust van hun pedagogisch handelen, laat hen ervaren hoe ze het verschil kunnen maken voor een baby en leert hen meer over de ontwikkeling van baby’s.  Het is een mooie aanvulling op ieder VE-programma.
Lees meer over de cursus Ruimte voor baby's

Taalscholing 3F 

Met ingang van 1 januari 2023 moeten alle pedagogisch medewerkers kunnen aantonen dat zij kunnen spreken en communiceren op taalniveau 3F of B2.  
Lees meer over Taalscholing 3F en schrijf je in 

TINK: training interactievaardigheden

In deze training leren pedagogisch medewerkers hun taal- en interactievaardigheden te verbeteren en hoe ze die vaardigheden kunnen toepassen. 
Lees meer over TINK: training interactievaardigheden

Scholing Pedagogisch coach kinderopvang

Ben je verantwoordelijk voor de invoering van het pedagogisch beleid? Wil je leren hoe je pedagogisch medewerkers situationeel kunt coachen? Wil je het team pedagogisch medewerkers als groep in beweging krijgen en wil je leren hoe je kunt omgaan met weerstand tegen vernieuwing? Deze en vele andere onderwerpen komen aan bod in de hbo-scholing Pedagogisch coach kinderopvang.
Lees meer over Scholing Pedagogisch coach kinderopvang

Neem contact met ons op voor een traject op maat 

Wij hebben een groot team, ervaren (na)scholers. Neem voor een scholing contact op met Lana Goossens via lanagoossens@bco-onderwijsadvies.nl of 06 285 297 82. Voor nascholing of begeleiding van jullie team maakt zij een aanbod afgestemd op jullie wensen.

Bekijk het actuele aanbod van onze cursussen

Kenmerken