Onderwijs en jeugdhulp

Verbinding maken

Iedereen die beroepshalve te maken heeft met de ontwikkeling van kinderen en jongeren wenst dat ze goed terechtkomen, dat ze zich naar beste vermogen kunnen inzetten, betekenisvol zijn en geluk vinden. Ondanks alle goede intenties en ondersteuning ontstaan tussentijds soms toch haperingen in de ontwikkeling en komen ze terecht in een vorm van jeugdhulpverlening. Hoe signaleer je tijdig dat er problemen zijn? Hoe verhouden schoolprestaties en welbevinden zich met soms meervoudige problematieken in de thuissituatie? Hoe kun je duiding geven aan de onderliggende hulpvraag? Hoe schakel je tijdig de juiste hulp in voor dat specifieke kind? Hoe weet je dat je echt in het belang van het kind handelt? Hoe kunnen professionals uit onderwijs en jeugdhulp elkaar beter vinden?

Bestuurder, samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

"'De vraag is hoe we meer synergie tussen onderwijs en zorg kunnen realiseren. Er zijn soms wel voorbeelden van hoe het anders kan. Ik denk aan de integrale samenwerking in Horst aan de Maas, waarbij een leervoorziening is ingebed in een zorginstelling. Ik zie voor BCO een rol als procesondersteuner om partijen aan de tafel te krijgen, belangen te verbinden en ontwikkeling in gang te zetten."

Bestuurder, samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

Hoe versterken we de gewenste ontwikkeling?

De processen op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp kenmerken zich door een grote complexiteit, niet in het minst vanwege de vele dilemma’s en het ontbreken van een strakke afbakening tussen de disciplines. Wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe weet je dat de gekozen route aansluit bij wat er nodig is? Hoe breng je verschillende expertises om de tafel die elkaar aanvullen en versterken? BCO vervult de rol van regisseur en procesbewaker, heeft het overzicht, kent de netwerken en bezit onafhankelijke deskundigheid om betrouwbare adviezen te geven waarbij alle belangen zorgvuldig worden meegenomen. Beweging brengen begint bij kritische vragen stellen. Waarom doen we wat we doen? Wat gaat goed? Wat kan beter? Hoe geven we daar invulling aan? Welke interventies zijn effectief? Doen we vanuit alle perspectieven het juiste? Werken de partners samen aan waardevolle ondersteuning?

We zorgen ervoor dat de kwaliteit van processen wordt versterkt en partijen beter samenwerken, waardoor ze meer voor elkaar krijgen dan waar ieder afzonderlijk toe in staat zou zijn. We stellen patronen ter discussie en brengen complexiteit terug naar de essentie. Doet iedereen nog wat de bedoeling is, de onderwijsprofessional, de gezinscoach, de gedragsspecialist en de maatschappelijk werker? Soms is het nodig om afstand te nemen en de tijd te nemen om de juiste keuzes te maken. De vraag achter de vraag boven tafel krijgen, communicatiekracht inzetten, oog voor de relatie houden en gedurende de reis blijven checken of je nog op het juiste spoor zit: het juiste doen voor kinderen en jongeren.

We ondersteunen gemeenten bij het formuleren van visie en beleid en slaan een brug tussen alle betrokkenen in onderwijs en jeugdzorg. We helpen bij het voeren van een systemische dialoog, waarbij verschillende perspectieven een plaats krijgen en we samen zoeken naar werkbare oplossingen. We helpen om schotten op te heffen en expertises aan elkaar te verbinden, met als resultaat meer kwaliteit van dienstverlening, erkenning van elkaars kwaliteiten, kortere lijnen en aantoonbare kostenbesparing.

Vraaggestuurd werken

Wij denken graag mee over een duurzame aanpak op het gebied van diverse centrale thema’s waarbij de vraag van de klant altijd het vertrekpunt is.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Wil je aan de slag met dit thema op jouw locatie, school of gemeente?