Passend onderwijs

Op zoek naar inclusiever onderwijs

Het doel van passend onderwijs is een passende plek voor ieder kind, zo thuisnabij mogelijk. Ondertussen zien we de aanmeldingen voor het speciaal onderwijs jaarlijks toenemen en krijgen professionals in opvang en onderwijs steeds vaker te maken met kinderen die om wat voor reden dan ook ‘gelabeld’ zijn als ingewikkeld, onhandelbaar, buitensporig of anderszins. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de roep om inclusiever onderwijs steeds luider wordt.

De vraag is dan wat scholen moeten doen om dat voor elkaar te krijgen. Hoe kun je als school de best mogelijke oplossingen voor kinderen bieden? In veel samenwerkingsverbanden bestaat weliswaar overeenstemming over de noodzaak om inclusiever onderwijs te geven, maar hoe zorg je ervoor dat professionals hierop toegerust worden? En hoe realiseer je effectieve samenwerking tussen scholen en expertisecentra?

Kwaliteitsmanager, primair onderwijs

"‘Wij zetten de adviseurs van BCO in om preventiever te werken, om te normaliseren en een inclusiever aanbod te realiseren. Dat vraagt om een integrale kijk, waarin alle belangen worden meegewogen en kennis wordt ingezet vanuit meerdere perspectieven."

Kwaliteitsmanager, primair onderwijs

Hoe versterken we de gewenste ontwikkeling?

Met het brede spectrum aan leer- en gedragsvraagstukken richt BCO zich enerzijds op een betere toerusting van onderwijsprofessionals, zodat ze passende ondersteuning kunnen bieden aan alle kinderen. Maar dat is niet de enige oplossingsrichting. We onderzoeken bijvoorbeeld welke andere mogelijkheden of expertises er eventueel binnen of buiten de school liggen. Maar bovenal is het zaak om nieuwe definities van ‘normaal gedrag’ van kinderen te bepalen. Waar we in de afgelopen tijd steeds meer problematisering en fragmentatie in diagnoses zijn gaan zien, moeten we het gedrag van kinderen in de juiste proporties plaatsen en normaliseren. Het denken in hokjes en etiketten helpt noch de professional, noch het kind. Integendeel, het leidt vaak tot onnodige demotivatie en faalangst. BCO-adviseurs kijken naar het concreet waarneembare gedrag en mogelijk onderliggende factoren, niet naar het vermeende label.

Adviseurs van BCO helpen met vroegtijdig signaleren van belemmerende factoren voor de ontwikkeling van kinderen en begeleiden professionals om dat proces stelselmatig te doorlopen. We zoeken de verbinding vanuit een waarderend perspectief, onder andere door processen in te richten volgend de Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD). Ook ondersteunen we bij het optimaliseren van het proces van toelaatbaarheidsverklaringen.

Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD)

Steeds meer scholen gebruiken de werkwijze van HGPD als een aanpak om kinderen en jongeren met een specifieke ondersteuningsbehoefte beter te begeleiden.

Vraaggestuurd werken

Wij denken graag mee over een duurzame aanpak op het gebied van diverse centrale thema’s waarbij de vraag van de klant altijd het vertrekpunt is.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Wil je aan de slag met dit thema op jouw locatie, school of gemeente?