Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning gevestigd te Venlo, hierna te noemen de opdrachtnemer.

Artikel 1 Algemeen

 1. Opdrachtgever:
  De persoon, de onderneming of de instelling die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten.
 2. Werkzaamheden:
  Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht dan wel te behoren worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 3. Bescheiden:
  Alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen en bestanden, waaronder stukken en gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdrachten door opdrachtnemer vervaardigde goederen en bestanden, waaronder stukken en gegevensdragers.

Artikel 3 Aanvang en duur van de overeenkomst

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerker de werkzaamheden worden uitgevoerd. De termijn waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd, is een richttermijn, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn of indien uit de termijn voortvloeit dat de termijn een fatale termijn is. De termijn vangt aan op het moment dat opdrachtnemer alle relevante bescheiden heeft ontvangen van opdrachtgever.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het uitbesteden van werkzaamheden aan anderen kan slechts geschieden met instemming van de opdrachtgever.
 3. Indien de uitvoering van de opdracht bij opdrachtgever plaatsvindt, zal opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen en werkruimten, hierna te noemen faciliteiten, kosteloos ter beschikking stellen. De opdrachtnemer en opdrachtgever maken hierover duidelijke afspraken.
 4. Indien opdrachtgever verzuimt de voor de uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen, is opdrachtgever verantwoordelijk indien de geplande werkzaamheden als gevolg van het ontbreken van faciliteiten geen doorgang kunnen vinden. De kosten voortvloeiend uit het feit dat overeengekomen werkzaamheden niet volgens afspraak kunnen worden uitgevoerd, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Opdrachtnemer verzendt of vervoert bescheiden via gebruikelijke post, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk aan opdrachtnemer opdracht geeft dat verzending of vervoer van bescheiden plaats dient te vinden op een wijze die een hogere zekerheid ten aanzien van tijdige en volledige bezorging biedt.
 6. Opdrachtnemer kan eerst meerwerkzaamheden uitvoeren dan in de opdrachtbevestiging staan vermeld, nadat opdrachtgever hiervoor opdracht heeft gegeven, tenzij deze werkzaamheden voortvloeien uit een zorgplicht van opdrachtnemer.

Artikel 6 Cursussen

 1. Een cursus vindt geen doorgang indien er onvoldoende deelnemers zijn, dit ter beoordeling van de opdrachtnemer.
 2. De opdrachtnemer beslist in beginsel een maand voor aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van de cursus. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze beslissing uit te stellen tot twee weken voor de aanvangsdatum.
 3. Indien de in lid 1 bedoelde cursus geen doorgang vindt, dan zal restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden.
 4. Annulering van de cursus geschiedt schriftelijk.
 5. Gedurende de inschrijftermijn is annulering kosteloos. In alle andere gevallen worden bij annulering kosten in rekening gebracht:
  • Na sluiting van de inschrijftermijn tot 6 weken voor aanvang van de cursus € 15 administratiekosten
  • Vanaf 6 weken tot 4 weken voor aanvang van de cursus 50% van het cursusgeld.
  • Vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de cursus 75% van het cursusgeld.
  • Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus het gehele bedrag.
   Het is altijd mogelijk om zonder kosten een andere deelnemer aan te melden.
 6. De opdrachtnemer heeft het recht om de docent en cursusleiding te wijzigen, ook nadat de namen van de desbetreffende personen bekend zijn gemaakt.
 7. Indien de opdrachtnemer de geplande aanvangsdatum wijzigt, dan heeft de deelnemer het recht om inschrijving kosteloos te annuleren onder voorbehoud dat de annulering binnen twee weken na bekendmaking van de verandering door de opdrachtnemer moet zijn ontvangen.

Artikel 7 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn, behoudens verplichtingen die de wet op hen legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze geheimhouding betreft het bestaan van de opdracht alsmede alle informatie van vertrouwelijke aard en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Opdrachtnemer verplicht zich deze geheimhoudingsverplichting tevens op te leggen aan door hem in te schakelen derden.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 8 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Het auteurs- en publicatierecht op alsmede de eigendom van de door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen en producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere producten, berusten bij de opdrachtnemer of diens rechtsverkrijger.
 2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die materialen en producten te verveelvoudigen anders dan voor intern gebruik, openbaar te maken, ter beschikking te stellen aan derden of te kopiëren anders dan voor intern gebruik, tenzij met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd diensten en producten van de opdrachtnemer met dezelfde of vergelijkbare inhoud aan derden aan te bieden, tenzij met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
 4. Voor zover de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever een specifiek product ontwikkelt, geldt dat het auteursrecht in beginsel bij de opdrachtnemer berust, tenzij hierover voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst afwijkende afspraken worden gemaakt.

Artikel 9 Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet en niet binnen veertien dagen is opgelost, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
 3. Overmacht in de zin van dit artikel duidt op onder andere gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen handelend namens of vanwege de opdrachtnemer, brand, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.
 4. De opdrachtnemer is gerechtigd na overleg met de opdrachtgever een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden uit te laten voeren indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10 Honorarium

 1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
 3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting per maand, per kwartaal, per jaar, per schooljaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, op de wijze zoals vermeld in de overeenkomst.
 4. Opdrachten met een honorarium, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, met een totaal bedrag voor de opdracht van 5.000 euro of lager, exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, worden bij aanvang voor 100% gefactureerd.
 5. Overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en/of verkoopprijzen. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen, indien na het sluiten van de overeenkomst de kosten, lonen, belastingen, materialen, tarieven en dergelijke verhogingen ondergaan. Dit met een maximum van 5%.

Artikel 11 Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer heeft als dan het recht om de hoogste wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd andere rechten die de opdrachtnemer heeft.
 3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 5. Het niet afnemen van de te verlenen diensten en/of de te leveren producten door opdrachtgever laat diens betalingsverplichting onverlet. Al dan niet vermeende gebreken schorten de betalingsverplichting evenmin op.

Artikel 12 Reclame

 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Opdrachtnemer heeft, in geval van een terecht ingestelde reclame, de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het voor de opdrachtgever kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdrachten tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.
 3. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel  veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de desbetreffende opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot zover de schade door zijn verzekering wordt gedekt. De aansprakelijkheid is te allen tijde gemaximeerd tot het afgesproken honorarium.
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk naar het oordeel van de opdrachtnemer, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bewaring, beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per gebruikelijke post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 5. Voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van niet-leidinggevende medewerkers van opdrachtnemer is opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk.

Artikel 14 Opzegging en annulering

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden mede te delen welke gronden ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.
 4. Bepalingen van deze overeenkomst waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.
 5. Ingeval opdrachtgever met inachtneming van het eerste lid tot annulering van de opdracht is overgegaan, is deze in ieder geval verplicht de door de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht vervaardigde of aangeschafte materialen over te nemen en te betalen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen vorderingen van derden als gevolg van annuleringen.
 7. Indien opdrachtgever opdrachten annuleert, zonder inachtneming van artikel 1 en 2, is opdrachtgever het volledig overeengekomen honorarium verschuldigd.

Artikel 15 Opschortingsrecht

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van scheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 16 Verval van rechten

Voor zover in deze algemene voorwaarden niets anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 17 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank van het ressort waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.