Vacature: lid voor de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen

Vastgesteld d.d. 10 juli 2020

Wegens het aftreden van een van de leden zoekt BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning met ingang van 1 september 2020 een nieuw lid voor de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen.

Kandidaten dienen te voldoen aan de eisen en het profiel zoals beschreven.

Specifiek voor deze vacature zijn we op zoek naar:

 • Een toezichthouder met aantoonbare kennis en achtergrond op het gebied van onderwijs.
 • Een toezichthouder met kennis van en een breed netwerk in de regio Limburg en/of Noord-Oost Brabant.

In verband met de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouw.

U wordt uitgenodigd om voor 18 augustus 2020 uw interesse schriftelijk kenbaar te maken.
Klik onderstaand op solliciteren om het sollicitatieformulier in te vullen. U ontvangt een reactie binnen 1 week na sluitingsdatum.

Solliciteren

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen, dhr. Harm Wiertz (06-54247477).

De gesprekken zullen plaatsvinden op:

 • Donderdag 27 augustus vanaf 16.30 uur
 • Vrijdag 4 september vanaf 13.30 uur

Structuur van de organisatie

De Stichting BCO Onderwijsadvies is 100% aandeelhouder van BCO Holding B.V.
BCO Holding B.V. is 100% aandeelhouder van de werkmaatschappij BCO Onderwijsadvies B.V.

*klik op de afbeelding om te vergroten

De Raad van Toezicht vormt een personele unie met de Raad van Commissarissen

Profiel en missie van de organisatie

BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning adviseert voorschoolse instellingen (kinderdagverblijven en peuter­speelzalen), stichtingen en scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en gemeenten ten aanzien van bestuurlijke veranderprocessen, het vernieuwen en innoveren van leren en leerprocessen in brede zin, de diagnose en behandeling van ontwikkelingsproblemen van kinderen en jongvolwassenen.

Onze activiteiten richten zich op:

 • het ondersteunen van bestuurlijke/strategische vraagstukken (strategisch beleidsplan, schoolplan, implementatieplannen).
 • het vergroten van het vakmanschap van de pedagogisch medewerker en de leraar en het versterken van de schoolorganisatie als geheel door middel van specifieke trainingen en vernieuwingstrajecten, het versterken van leiderschap, het oplossen van (school)organisatorische vraagstukken.
 • het ondersteunen van leraren en ouders met betrekking tot ontwikkelingsproblemen van kinderen en jongvolwassenen (diagnostisch onderzoek en het opstellen van behandelplannen).
 • onderzoek en behandeling van dyslexie, dyscalculie en andere voorkomende neurologische stoornissen.
 • logopedische ondersteuning bij het opsporen van spraak/taal problemen.

Het werkgebied van BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning is Zuid-Nederland (Limburg, Zuid/Oost Noord Brabant en een deel van Gelderland).

De omzet bedraagt € 6,5 miljoen en het aantal medewerkers is ca. 100.

Onze missie is een bijdrage leveren aan een kansrijke toekomst van kinderen en jong volwassenen.

Omvang van de raad van toezicht/raad van commissarissen

BCO Holding B.V. en de werkmaatschappij BCO Onderwijsadvies B.V. hebben een Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen die uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen bestaat.

De besturings- en toezichtfilosofie

 • De Raad van Bestuur bestuurt de holding en de werkmaatschappij; de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de Raad van Bestuur dit doet conform de vastgelegde missie en daarbij een excellente performance levert.
 • De Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen houdt afstand ten opzichte van de Raad van Bestuur en geeft deze de ruimte die nodig en wenselijk is om tot een excellente performance te komen. Anderzijds staat de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen ook dichtbij de Raad van Bestuur als de omstandigheden daarom vragen.
 • De Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen en tot hoofdlijnen van beleid.
 • De Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen kiest een proactieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de Raad van Bestuur.
 • De Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daad­werkelijk meerwaarde ten opzichte van de Raad van Bestuur.

Algemene eisen aan de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen als geheel

 • Maatschappelijk heterogene samenstelling.
 • Herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van de belangrijkste stakeholders.
 • Ten minste twee leden hebben binding met de regio waarin de holding en werkmaatschappij werkzaam zijn.
 • Leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken.
 • De raad is evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen.

Taken van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen

 • Het uitoefenen van het toezicht waarbij de Raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt.
  Onderwerpen van toezicht zijn:
  a. ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie;
  b. de organisatie en haar performance;
  c. het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
  d. de Raad van Bestuur, haar functioneren en handelen, alsmede de continuïteit ervan;
  e. belangrijke externe ontwikkelingen;
  f. het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
  g. de statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur en optreden als klankbord.
 • Het nemen van statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie, investering- en performancebeslissingen.
 • Het functioneren als werkgever voor de Raad van Bestuur.

Algemene eisen aan individuele leden

(geldend voor alle leden)

 • Binding met de missie, ambitie en strategie van de holding en de werkmaatschappijen zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan.
 • Onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon).
 • Brede maatschappelijke belangstelling.
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in (grote) organisaties dan wel toonaangevend in haar/zijn branche.
 • Goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
 • Standvastig, maar bereid tot concessies en consensus, teamplayer.
 • Beschikkend over (helikopter)kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexe organisatie.
 • Bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden. Een minimale beschikbaarheid van circa 4 werkdagen per jaar.

Specifieke eisen aan individuele leden

(alle leden dienen te beschikken over minstens één element; tezamen dienen de leden alle elementen af te dekken)

 • Bestuurlijke kennis en ervaring in de branche en/of in andere grotere of marktleidende organisaties: overheid of maatschappelijke of commerciële onderneming.
 • Kennis van en ervaring met één of meer relevante aandachtsgebieden c.q. perspectieven, zoals:
  - Ondernemerschap;
  - Marketing;
  - Bestuurskunde (openbaar bestuur);
  - Klantenperspectief;
  - Financiën;
  - Juridische zaken;
  - Fusie/overname en integratie;
  - Organisatie- en managementontwikkeling.

Vergoeding

De vergoeding voor een lid van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen bedraagt € 4200,- per jaar (exclusief btw).
Reiskosten worden vergoed à € 0,19 per kilometer.

Solliciteren

U wordt uitgenodigd om voor 18 augustus 2020 uw interesse schriftelijk kenbaar te maken.
Klik onderstaand op solliciteren om het sollicitatieformulier in te vullen. U ontvangt een reactie binnen 1 week na sluitingsdatum.

Solliciteren