Annemarie Graus als interim-voorzitter Ondersteuningsloket en interim-orthopedagoog

Auteur:  Guusje Bos Datum:  25 juni, 2021

Sinds december is Annemarie Graus werkzaam bij BCO als adviseur onderwijsondersteuning en GZ-psycholoog. In het afgelopen half jaar is Annemarie verbonden geweest aan twee interim-opdrachten. In dit interview deelt zij haar ervaringen.

Je bent toen je in dienst kwam bij BCO direct gestart als interim-voorzitter van het OndersteuningsLoket bij Dynamiek scholengroep. Vertel hier eens wat meer over.

Sinds begin december vervul ik voor gemiddeld 8 uur per week de rol als voorzitter van het OndersteuningsLoket van Dynamiek. Ik ben hiervoor gevraagd vanuit mijn werkervaring als GZ-psycholoog. Het OndersteuningsLoket is een onafhankelijke commissie die wordt aangevraagd door een school op het moment dat een mogelijke plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs aan de orde is.

Welke werkzaamheden voer je uit als interim-voorzitter van het OndersteuningsLoket?

Als er een dossier van een leerling binnenkomt vanuit een school dan bekijk ik dit dossier en maak ik er een brede analyse van. Op grond van alle aangeleverde informatie probeer ik een beeld te krijgen van het gelopen proces. Daarnaast probeer ik het kind zo goed mogelijk in kaart te brengen binnen verschillende gebieden en niveaus. Zo kijk ik naar de situatie thuis, op school, eventuele hulpverlening en buiten school. Maar ook op sociaal-emotioneel gebied, op het gebied van leren, lichamelijk fysiek, etc. Vervolgens vindt er een gesprek plaats met de leden van het OndersteuningsLoket, twee onafhankelijke deskundigen (waarvan ik er een ben) met een achtergrond als gedragswetenschapper, ouders, leerkracht van de school en/of het kwaliteitsteamlid of zorgcoördinator en indien van toepassing een professional die de leerling begeleidt bij behandeling om te kijken welke ondersteuningsbehoefte deze leerling heeft en vervolgens te kijken hoe hier aan voldaan kan worden. Op grond van dit gesprek wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor SBO of SO afgegeven of niet. Ook worden er afspraken gemaakt over het vervolg. Ik zorg ervoor dat de casus goed wordt afgehandeld en draag het dossier over aan de directeur van het samenwerkingsverband. Soms wordt besloten dat het nog te vroeg is voor een TLV, dan wordt het plan aangescherpt en een vervolgoverleg gepland. Dus er komt ook een stuk monitoring van de leerlingen bij kijken.

Sinds februari vervul je ook een interim-opdracht als vervangend orthopedagoog bij Stichting Veldvest, hoe ziet deze opdracht eruit?

Wegens zwangerschapsverlof vervang ik de orthopedagoog voor gemiddeld 16 uur per week tot aan de zomervakantie. Ik begeleid 5 basisscholen in de regio Veldhoven bij vragen rondom gedrag, leren, klassenklimaat en pedagogisch klimaat. Het kan specifiek over de leerling gaan, maar ook een vraag zijn op groepsniveau.

Hoe zien de werkzaamheden er op leerlingniveau uit?

Consultaties en multidisciplinair overleggen (MDO’s) zijn per schooljaar gepland en staan vast. Scholen houden zelf in de gaten over welke leerlingen er vragen zijn. Wanneer zij een leerling willen bespreken in de consultatie, zetten zij deze leerling op de agenda voor de consultatie en nodigen zij mij als orthopedagoog uit. Ouders geven toestemming voor dit overleg, maar sluiten hier niet bij aan. Tijdens deze consultatie bedenken we samen een plan om deze leerling te ondersteunen. Vervolgens gaat de school aan de slag met de handelingsadviezen die in de consultatie zijn besproken. Eventueel vindt op een later moment een MDO plaats, hier sluiten ouders (en eventueel andere betrokkenen) bij aan. Ook kan een medewerker van de GGD of het CJG aansluiten om mee te denken. In dit overleg worden de uitkomsten van de consultatie gedeeld en wordt samen met ouders verkend hoe er het beste tegemoet gekomen kan worden aan hetgeen wat de leerling nodig heeft. De uitkomsten van dit overleg worden uitgewerkt in een advies en actieplan, denk aan bijvoorbeeld verdere observatie van de leerling of het uitvoeren van een intelligentieonderzoek. Na uitvoering van het actieplan vindt er een terugkoppeling plaats naar alle partijen en bespreken we samen hoe we verder gaan.

En hoe zien de werkzaamheden er op groepsniveau uit?

Ook als een leerkracht een vraag op groepsniveau heeft dan kan hij/zij bij mij aankloppen. Denk aan vragen als ‘Hoe krijg ik het klassenmanagement geregeld?’ of ‘Hoe zorg ik voor een goed klassenklimaat?’. Ik ga met de leerkracht in gesprek en geef ze dan advies hoe hier mee om te gaan, maar laat altijd iedereen meedenken vanuit zijn eigen kennis en expertise. Ik vind het heel belangrijk dat je samen tot een oplossing of plan kan komen en het advies niet op de visie van een persoon gebaseerd moet zijn.

Hoe ervaar je het werk als interim-professional?

Ik vind het ontzettend leuk om op verschillende plekken te komen. Het zijn twee verschillende opdrachten; dat maakt het heel uitdagend. Geen dag is hetzelfde, de vragen zijn iedere dag anders. Naast mijn interim-werk heb ik twee dagen in de week ruimte om andere taken op te pakken. Zo geef ik onder andere deskundigheidsadviezen in Zuid-Limburg en ben ik regiebehandelaar dyslexie. Ik merk dat ik de goede keuze heb gemaakt om bij BCO te gaan werken en werk elke dag met veel plezier.

Wat zeggen ze op de scholen over jou als interim-professional?

Scholen geven aan dat ze het heel fijn vinden dat ik altijd zoek naar manieren om dingen samen op te pakken. Voor mij is dat vanzelfsprekend, zij zijn de experts en ik ben er om met hen mee te denken en advies te geven. De onderwijsprofessionals vinden deze werkwijze en benadering heel prettig. Een regisseur zei op een dag tegen mij ‘Ik heb het idee dat ik een open verbinding met jou heb, dat vind ik erg fijn!’. Ze zien mij, en daarmee BCO, als enorm flexibel en goed bereikbaar. Ze krijgen het gevoel dat ze altijd feedback kunnen delen met mij, ik denk op een heel open manier mee. We focussen niet op de dingen die niet kunnen maar kijken samen naar de mogelijkheden die er liggen voor elk kind en in elke klas.

Wat heb je er tot nu toe van geleerd?

De interim-opdrachten hebben mij het inzicht gegeven wat er speelt op scholen en hoe dingen, vaak per school verschillend, geregeld kunnen zijn. Zowel op organisatie- als op schoolniveau. Heel interessant om hier meer inzicht in te krijgen.
Op persoonlijk vlak heb ik er van geleerd dat ik prima op mezelf kan vertrouwen. Ik ben zeker niet alwetend maar ik merk dat mijn inbreng er zeker toe doet en we samen tot iets heel moois kunnen komen. We gunnen de kinderen succeservaringen dat ze kunnen groeien en ik ervaar nu wat we de kinderen gunnen.

Ben je voor jouw onderwijsorganisatie ook op zoek naar een interim-professional?

Meer informatie?

Neem contact met ons op.