Ontwikkeling van het jonge kind

Thema

Wat wij gewoon vinden is voor jonge kinderen een wonder of mysterie. Wat jonge kinderen gewoon vinden is voor ons een onbegrijpelijke fantasie. Het jonge kind heeft een eigen interpretatie van de wereld. Het heeft unieke ontwikkelmogelijkheden en -behoeften. Hoe kun je als leerkracht en pedagogisch medewerker deze typerende en krachtige manier van leren van kinderen van 0-7 jaar optimaal benutten?

Onze ervaren jonge kind adviseurs begeleiden jou als pedagogisch medewerker in de opvang of leerkracht van groep 1-2-3 het beste uit de kinderen te halen en hen op eigen wijze voor te bereiden op het formele leren in de basisschool.  We creëren een doorgaande lijn in het onderwijs van de 21e eeuw met behoud van de eigenheid in het leren van het jonge kind. Vanuit de praktijk werken we samen aan kwalitatief hoogstaande opvang en onderwijs voor het jonge kind.

Spel en hoekenwerk

Het jonge kind en spel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het spel is voor het jonge kind de manier om zich te ontwikkelen. Hoe kun je als leerkracht en pedagogisch medewerker deze typerende en krachtige manier van leren van kinderen van 0-7 jaar optimaal benutten? Het start met een rijke speelleeromgeving en een passend aanbod, waarin de professional het spel begeleidt.  

Bekijk ons aanbod

> werk aan de spelhoek

> haal meer uit buitenspel

> opbrengstbewust spelen

 

Certificeringstrajecten en methodieken

Werken met het jonge kind vraagt om specifieke expertise. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten die met deze doelgroep werken moeten daarom volgens de wet IKK aanvullende scholing krijgen. In het bezit zijn van een erkend VVE-certificaat is een van de eisen voor een pedagogisch medewerker werkzaam op een VVE-groep. In sommige gemeenten wordt dit ook van leerkrachten in de onderbouw verwacht. Het certificaat wordt gezien als een bewijs dat je startbekaam en bevoegd bent om in een VVE-groep te werken. Bovendien moet voor elke medewerker in een opleidingsplan worden beschreven hoe in de jaren na certificering wordt ingezet op de ontwikkeling en kennisverbreding van pedagogisch medewerkers, en hoe dit wordt geconcretiseerd in de praktijk.

Bij BCO Onderwijsadvies staan we met een team van gecertificeerde VVE-specialisten voor je klaar om je te trainen, begeleiden en bieden we daarnaast ook nascholing.

Bekijk ons aanbod

> Erkend vve-certificaat

> Speelplezier; een VVE erkende methodiek 

> TINK; een training in interactievaardigheden

> Kleine Kapitein - werken aan executieve functies van het jonge kind

 

Ontwikkeling en gedrag

We streven er als professional naar om aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van elk kind en het kind te stimuleren de volgende stap te zetten. Jonge kinderen ontwikkelen zich echter breed en sprongsgewijs. Niet bij alle kinderen verloopt de ontwikkeling voorspoedig. Hoe ga je als professional om met de diversiteit van de kinderen? Hoe houd je zicht op de onwikkeling van de kinderen? De adviseurs van BCO onderwijsadvies helpen u graag.

Bekijk ons aanbod

> werken aan zelfsturing van jonge kinderen

> jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

> ontwikkelingsvolgsystemen voor het jonge kind

> omgaan met boeiend gedrag

> sociaal vaardig met de interactiewijzer voor het jonge kind

 

 

Taal en rekenen

Taal- en rekenontwikkeling begint direct bij de geboorte van kinderen en gaat eigenlijk het hele verdere leven door. De belangrijkste fasen van met name de taalontwikkeling spelen zich af in de eerste levensjaren. Het is dus juist in die jaren van belang dat kinderen een prikkelend aanbod krijgen, dat aansluit bij hun niveau of daar zelfs iets boven ligt. Die kinderen waarbij de ontwikkeling niet zo vanzelf gaat, hebben extra hulp nodig van hun omgeving.

Bekijk ons aanbod

> mooi gebaar; gebaren als ondersteuning in de communicatie

> logopedie: effectieve communicatie

> van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen

> early bird; Engels voor het jonge kind

> spelenderwijs rekenen: werken aan begripsvorming

 

 

 

 

 

De digitale wereld

Jonge kinderen komen steeds vroeger (en vaker) in aanraking met verschillende soorten media: televisie, apps, digitaal speelgoed. Maar hoe zet je ict nu op een effectieve manier in jouw klas? Wat kunnen middelen als tablets, digitale prentenboeken en digiborden betekenen in het onderwijs? Mediaopvoeding wordt ook steeds belangrijker. Jij als pedagogisch medewerker of leerkracht hebt hierbij een belangrijke rol.

Bekijk ons aanbod

Jonge kinderen: de wereld ontdekken met ict

Digidreumes: het begint bij opvoeden

 

 

Kwaliteit van VVE

Elk kind heeft recht op goede opvang en goed onderwijs. Kinderen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat de opvang en het onderwijs goed is.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang en het onderwijs en moet zich aan de onderwijsinspectie of gemeente verantwoorden over de resultaten. Daarmee heeft het bestuur de uitdaging zichzelf steeds te verbeteren. BCO onderwijsadvies helpt organisaties en gemeenten bij het inrichten van kwaliteitszorg VVE en op basis daarvan het verbeteren van de opvang en het onderwijs.

Bekijk ons aanbod

> VVE-audit: een kwaliteitsimpuls in voor- en vroegschoolse educatie

> Gemeentelijke VVE-monitor

De doorgaande lijn

Steeds meer gemeenten, scholen, peuterspeelzalen en kinderopvangcentra zijn op zoek naar doorlopende ontwikkelings- en leerlijnen in pedagogiek en didactiek om te komen tot een ononderbroken aanbod voor alle kinderen. BCO onderwijsadvies verzorgt scholingstrajecten voor voor- en vroegschool, waarin de doorgaande lijn wordt vanuit de praktische inhoud wordt verstevigd.  Ook begeleidt BCO onderwijsdavies locaties bij het opzetten van een integraal Kindcentrum (IKC).  

Bekijk ons aanbod

> De ontwikkeling van een IKC

 

 

Ouders

De ouder is een onmisbare schakel in het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Actieve participatie van ouders is noodzakelijk bij het voorkomen of verminderen van achterstanden van peuters en kleuters. Als professional streef je naar een goed afgestemde samenwerking, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. BCO onderwijsadvies helpt besturen en gemeenten bij het vormgeven van een effectief ouderbeleid en de praktische vertaling daarvan naar de praktijk.

Bekijk ons aanbod

> Opvoedparty

> Oudercursus: jij bent belangrijk

 

Workshops

Wil je geïnspireerd worden of wil je een kwaliteitsslag maken, maar is er weinig tijd? Soms kan een korte workshop weer voor beweging zorgen!

Bekijk ons aanbod 

> Workshopaanbod

 

 

 

Volg ons op Pinterest
pinterest.com/jonge kind