TERUG NAAR ONS TEAM

Ivonne Erens-Klücken

consulent taalstimulering / logopedist

Ivonne Erens-Klücken

consulent taalstimulering / logopedist

"Kijk eens door de ogen van een kind… wat zie je?"

In mijn dagelijks werk in de peuteropvang word ik geraakt door de eigenheid van elk kind en kan ik me samen met kinderen opnieuw verwonderen over (ogenschijnlijk) ‘kleine’ dingen. Ik raak kinderen, ouders en onderwijsprofessionals doordat ik goed luister en observeer, iedereen in zijn eigen waarde laat en werk vanuit pedagogisch optimisme. Door samen te zoeken naar praktisch uitvoerbare oplossingen, dichtbij de persoon in kwestie, komen we tot mooie resultaten.

Het geeft mij voldoening wanneer ik ertoe bijdraag dat een kind voldoende begrijpt en grip heeft op wat er om hem heen gebeurt en hij op zijn beurt kan duidelijk maken wat hij bedoelt, wanneer de leidster of de ouder zijn taal begrijpt en beter op het kind kan inspelen. Spel is de motor van ontwikkeling waarbij de diverse intelligenties even belangrijk zijn. Ik vind graag weerklank bij ouders en professionals waardoor we samen verantwoordelijkheid dragen voor het welbevinden en de ontwikkeling van jonge kinderen.

Als logopedist/consulent taalstimulering is de spraak-taalontwikkeling van het jonge kind het centrale thema in mijn werk, maar ik bekijk dit altijd in de context van de brede ontwikkeling. Ik observeer al spelend kinderen, screen en geef adviezen, verwijs indien nodig. Ik maak gebruik van de Hanen-principes uit “Praten doe je met zijn tweeën” en ondersteunende gebaren in mijn advisering aan pedagogisch medewerkers en ouders. Daarnaast heb ik expertise opgebouwd op het gebied van meertaligheid.

Na mijn afstuderen als logopedist in 1990 ben ik gestart met werken op een school voor Speciaal Basisonderwijs (L.O.M./ M.L.K.). Na ruim 11 jaar ben ik overgestapt naar de Onderwijsbegeleidingsdienst, later Consent en vanaf 2009 ben ik in dienst van BCO. Ik ben begonnen met werken met kinderen in de basisschoolleeftijd, later met kleuters en tegenwoordig met peuters en hun ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Ik heb mij al werkend ontwikkeld: aanvankelijk denkend en handelend vanuit het ‘medisch model’ werk ik nu meer ontwikkelingsgericht met jonge kinderen. Vanaf 2009 heb ik vanuit BCO ook enkele jaren als Speelplezier-trainer gewerkt en samen met een collega de nascholing Mooi Gebaar ontwikkeld.

Publicaties

Steffens, W. (2020). Yes! Oui! Shì! Nem! Tak! Yebo!. Kinderopvang, (10), 12-14. Link naar artikel