AanbodThema's

Logopedie

Hoe belangrijk communicatie is, wordt pas duidelijk als er problemen zijn op het gebied van stem, spraak, taal of gehoor. Iedereen heeft er behoefte aan om zijn gedachten onder woorden te brengen en ze met anderen te delen. Als de taalontwikkeling niet goed verloopt, kan dit bij kinderen veel problemen geven. Een communicatieprobleem kan hun totale ontwikkeling remmen en kan mede de oorzaak zijn van belemmeringen in het leren op school.

Onze logopedische ondersteuning richt zich op preventie van spraak-, taal-, gehoor-, stemproblemen bij kinderen als ook problemen op het gebied van schadelijke mondgewoonten en lezen en spellen. Daarnaast verzorgen wij deskundigheidsbevordering van leidsters, pedagogisch medewerkers en leerkrachten in hierboven vermelde gebieden.

De ouders worden in dit hele proces nauw betrokken. De logopedist is intermediair tussen ouders, school of voorschoolse instelling en andere hulpverlenende instanties, zoals consultatiebureau, vrijgevestigde logopedisten, audiologisch centrum.

De logopedist observeert het kind tijdens het spel vanuit een ontwikkelingsgerichte visie. Deze visie gaat uit van spel als de motor van ontwikkeling. Doordat de logopedist de kinderen in hun meest natuurlijke omgeving, al spelend, observeert en aansluit bij hun spel, zal het kind ook het meest natuurlijke (taal)gedrag vertonen. Dit resulteert in een objectieve observatie-uitslag. Leidsters, pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben de mogelijkheid om aanwezig te zijn tijdens de taalonderzoeken en de adviesgesprekken met de ouders.

De kind- en omgevingsfactoren die een rol spelen bij de totale ontwikkeling van het kind worden in beeld gebracht. Deze worden meegenomen in de advisering naar ouders, leidsters, pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

De logopedische werkzaamheden hebben een directe relatie tot de doelstellingen van het gemeentelijke jeugdbeleid, te weten: het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en het verminderen van onderwijsachterstanden.

Downloads