Gepersonaliseerd leren

Thema

De samenleving vraagt om uniek talent, gemotiveerde burgers die een leven lang aan hun ontwikkeling blijven werken. Als school wil je graag de talenten van kinderen benutten. Vaak wordt deze ambitie samengevat in ‘het bieden van gepersonaliseerd onderwijs’. Wij ondersteunen scholen die de transitie naar meer gepersonaliseerd leren willen oppakken.

Wat is gepersonaliseerd leren?

  • Betekent gepersonaliseerd onderwijs individueel onderwijs? En wil ik dat?
  • Betekent gepersonaliseerd onderwijs het volledig loslaten van methodes (en moet ik dan als leerkracht alles zelf bedenken)?
  • Betekent gepersonaliseerd leren dat ik zelf moet bedenken welke (kern)doelen aan de orde komen?
  • Betekent gepersonaliseerd leren dat ik als leraar de regie loslaat en alleen maar de kinderen mag volgen?

Naar onze mening is het antwoord op alle vragen ‘nee’. In onze opvatting en daarmee ook in onze aanpak ligt de regie bij de leraar die gebruikt maakt van bronnen. Het vertrekpunt is steeds vaker en zoveel als mogelijk de onderwijsbehoefte van de kinderen. Dat is een wezenlijke omkering die je niet van vandaag op morgen realiseert. Als school of leerkracht wil je de regie blijven houden met maximale betrokkenheid bij kinderen, het aansluiten bij onderwijsbehoeften en het behalen van leerwinst. Dit kan door verschillende vormen van leren toe te passen: individueel, maar zeker ook samen omdat we de kracht kennen van samen leren. Soms in homogene en soms in heterogene groepen. De groepen wisselen in onze opvatting van samenstelling afhankelijk van de leerdoelen. Daardoor ontstaat de ruimte om specifieke talenten van leraren te benutten. En om de fysieke ruimtes in de school divers te benutten.

Om binnen jouw school of klas deze vorm van leren/onderwijs vorm te geven zijn mogelijk veranderingen op veel, al dan niet alle, aspecten van het onderwijs nodig. Maar niet tegelijkertijd.

Whitepaper ‘Gepersonaliseerd leren met regie!’

In het whitepaper ‘Gepersonaliseerd leren met regie! - herontwerpen van onderwijs’ maken we een tussenbalans op. Wat zegt de wetenschap? Welke onderleggers zijn beschikbaar? Wat betekent de invoering of het versterken van gepersonaliseerd leren voor de praktijk?

Download het whitepaper

Aan de slag met gepersonaliseerd leren

Onze aanpak omvat verschillende onderdelen die eerst afzonderlijk en vervolgens in toenemende mate in samenhang vorm krijgen in het onderwijs bij jullie op school. We hebben ruime kennis, ervaring en deskundigheid op alle onderdelen:

  • Onderwijsbehoeften van kinderen onderzoeken en bepalen (leerkracht)
  • Passende leerstof kiezen: (leerkracht)
  • Organiseren
  • Monitoring: (leerkracht)
  • Visie in beeld brengen (leidinggevenden)
  • Veranderproces monitoren en vormgeven

Deze elementen werken we uiteraard verfijnd en op maat voor jouw school of team. We bieden aan om in een kosteloos gesprek van 1,5 uur de elementen voor jouw school te verkennen zodat je een beeld krijgt van de kansen voor jouw school om met behoud van regie het onderwijs te personaliseren. Zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten.

Wil je deze verkenning uitvoeren bel dan even met Erno Mijland via 0624232209 of stuur een mailtje naar ernomijland@bco-onderwijsadvies.nl.

Geregisseerd eigenaarschap

Veel schoolteams willen een ontwikkeling naar meer eigenaarschap bij de leerling, aansluitend bij de wens om gepersonaliseerd leren vorm en inhoud te geven en onderwijs te maken van de 21e eeuwse vaardigheden.

Lees meer over geregisseerd eigenaarschap

Sprints: intensief, informeel leren voor teams

Snel, doelgericht en praktisch aan de slag met je concrete, actuele leervragen over 21e eeuws leren? Samen met collega's, onder begeleiding, met passende bronnen, op de eigen werkplek leren van en met elkaar. Trek een sprint!

Lees meer over sprints

Gepersonaliseerd rekenonderwijs

Gepersonaliseerd leren? Persoonlijk leren? Eigenaarschap? Motivatie? En dat bij een vak als rekenen?

Lees meer over gepersonaliseerd rekenonderwijs

Van problematische naar Kansrijke Combinatiegroepen

Ons aanbod Kansrijke Combinatiegroepen helpt teams bij het effectief werken in een combinatiegroep. Leerkrachten krijgen weer meer rust en tijd om alle didactische stappen zorgvuldig af te ronden en wanneer nodig met kleine groepjes of individuele kinderen te werken.

Lees meer over Kansrijke Combinatiegroepen

Werken in units

Door teruglopende leerlingaantallen moet je het onderwijs op je school anders organiseren. Of je wilt het onderwijs anders organiseren om gepersonaliseerd leren vorm te geven. Unitonderwijs kan voor jullie de passende vorm zijn. Hoe realiseer je dat samen met je team? Wat ga je als schoolleider doen en waar moet je op letten?

Lees meer over werken in units