VVE-audit: Kwaliteitsimpuls voor de voor- en vroegschoolse educatie

Dienst

Wil je als leidinggevende de kwaliteit van jouw voor- en vroegschoolse educatie in beeld brengen en doorontwikkelen? Een VVE-audit is daarvoor een mooi instrument en geeft inzicht. De onderwerpen uit het inspectiekader vormen de inhoudelijke basis voor de VVE-audit.

Hoe ziet een VVE-audit eruit?

Voorafgaand aan de audit vult de VVE-instelling een quickscan in en levert ze de relevante documenten aan, zoals een locatie-, scholings- of kwaliteitsplan, het ouderbeleid, een recent GGD-rapport en een VVE-rapport Inspectie van het Onderwijs. Onze adviseur analyseert deze gegevens.

De VVE-audit start met een gesprek waarin samen met jou vanuit de analyse aandachtspunten voor de audit worden vastgesteld. Vervolgens observeert de adviseur in één of meerdere peuter- en/of kleutergroepen het pedagogisch en didactisch handelen en bekijkt hij/zij ter plaatse aanvullende documenten. Ook spreekt hij/zij met een aantal ouders, de VVE-coördinator, de pedagogisch medewerker of leerkracht bij wie een groepsbezoek heeft plaatsgevonden en de directie of het managementteam. Aan het eind van het auditbezoek worden met de VVE-coördinator en directie de eerste bevindingen besproken. De VVE-coördinator heeft de mogelijkheid om bij alle onderdelen mee te lopen met de adviseur om zo de eigen vaardigheden rondom kwaliteitsontwikkeling te versterken.

Na afloop van de audit verwerkt de adviseur de bevindingen in een overzichtelijk rapport waarin per onderwerp sterke punten, quick wins en ontwikkelpunten worden aangegeven. Indien gewenst kunnen meerdere locatierapportages samengenomen worden in een gemeentelijke- of bestuursrapportage.

Interesse of vragen?

Maak kennis met onze aanpak via een kwaliteitsbezoek of neem contact op voor vragen of het plannen van een audit met Gemmie Derksen of Miranda Peeters.

Bekijk ons aanbod

> Voor het jonge kind
> Taalaudit
> Audits