AanbodDiensten

Van problematische naar Kansrijke Combinatiegroepen

De ontgroening van de bevolking confronteert scholen in grote delen van het land met een dalend aantal leerlingen.

Deze krimp betekent onder meer minder inkomsten waardoor o.a. de middelen en ruimte voor professionalisering van leerkrachten onder druk kan komen staan. En ongeacht de discussie over de minimaal toelaatbare grootte van scholen, leidt deze ontwikkeling tot een toenemend aantal combinatiegroepen.

Combinatiegroepen

In een combinatiegroep onderwijst één leerkracht twee of meer jaargroepen. Uitgaande van de gebruikelijke drie instructieniveaus van handelingsgericht werken - basisaanbod, verrijking en verlengde instructie - moet je als leerkracht zes en soms zelfs negen niveaus instructies verzorgen. Het zwaartepunt in een combinatiegroep ligt dan vooral op zelfstandig werken. Maar niet alle kinderen ontwikkelen zich daardoor voldoende. Uiteindelijk kunnen de opbrengsten van een groep of een hele school onder druk komen te staan.

Rust en tijd

Ons aanbod Kansrijke Combinatiegroepen helpt teams bij de structurele verbetering van deze situatie. Leerkrachten krijgen weer meer rust en tijd om alle didactische stappen zorgvuldig af te ronden en wanneer nodig met kleine groepjes of individuele kinderen te werken. Onze aanpak is gebaseerd op drie pijlers:

  1. De leerkracht vermindert het aantal instructies door waar mogelijk instructies voor verschillende jaargroepen of vakken met elkaar te verbinden.
  2. De leerkracht verzorgt een verbeterde instructie.
  3. Naast zelfstandig werken besteden leerlingen meer tijd aan sociaal en interactief leren.

Uitgangspunten:

  • Beter aansluiten bij de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van kinderen
  • Werkbaar voor de leerkracht: differentiatie op 3 niveaus (HGW)
  • Verbinden van leerstof

Wat krijg je?

Onze begeleiding bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. In het theoretische deel lichten wij de visie, alsmede de processen en methoden toe. Wij leren je ontdekken waar verbindingsmogelijkheden in de leerlijnen liggen, hoe je een verbonden les ontwikkelt en de lessen voor een combinatiegroep plant.
In het praktische deel werken wij samen met jou aan de planning en voorbereiding van jouw lessen en coachen je bij de omzetting van de visie in de praktijk. Hierbij besteden wij ook aandacht aan het klassenmanagement.

Verbinden

Leerkrachten kunnen op twee manieren leerlijnen met elkaar verbinden:

  1. Door het verbinden van instructies voor verschillende jaargroepen; met name voor de vakken Woordenschat, Begrijpend en Technisch lezen, Spelling en Rekenen.
  2. Door het verbinden van instructies voor verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld Taal en Wereldoriëntatie.

De duur en intensiviteit van het programma bepaalt u uiteindelijke zelf. Evenals welke onderdelen en vakken in welke volgorde aan de orde komen. Daarnaast faciliteren wij desgewenst de uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen deelnemende scholen; zowel binnen schoolstichtingen als over de organisatorische grenzen heen.

Ervaringen uit de praktijk met Kansrijke Combinatiegroepen

Basisschool De Kiem - Heesch

‘Als de school weer groeit, dan gaan jullie toch niet terug naar de oude klassenindeling?’ vroeg een ouder. Maar directeur Thea van Heck en leerkrachten Karen van Tilburg en Anne Verbruggen zijn stellig: ‘Met jaargroepen gaan we echt niet meer werken.’

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van oktober 2018

Basisschool De Kiem - Heesch

Basisschool Edith Stein - Zijtaart

Basisschool Edith Stein in Zijtaart geeft spellinglessen vorm in Kansrijke Combinatiegroepen. Directeur Christel Ermers en leerkracht Emily Megens ervaren dat het vakmanschap van leerkrachten daardoor meer ruimte krijgt. Christel: 'Niet de methode staat centraal, maar de leerdoelen en behoeftes van kinderen. Die manier van lesgeven is volgens mij een antwoord op knelpunten waar veel scholen tegenaan lopen.'

Lees het artikel in onze nieuwsbrief van mei 2017

Basisschool Edith Stein - Zijtaart

Basisschool De Laak - Wamel

Een kwalitatief goede rekenles geven in combinatiegroepen is knap lastig. Dat ondervonden ook Henny Korenromp en Helmie van Teeffelen van basisschool De Laak in het Gelderse Wamel. 

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van januari 2016

Bekijk het model dat als onderlegger dient voor hun manier van werken

De verschillen in onderwijsbehoeften vragen om maatwerk, de grootte van de groep om clustering. In het kader van Kansrijke Combinatiegroepen wordt een nieuwe aanpak als pilot ingezet voor de leerlijn optellen en aftrekken. Els Bouman, de leerkracht van combinatiegroep 3-4, heeft de aanpak al in de vingers. 

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van mei 2016

Hoe kan het dat ons kind rekenen ineens leuk is gaan vinden? Een vraag van ouders aan Jessica Postma. De leerkracht én rekenexpert van basisschool De Laak in Wamel heeft er wel een antwoord op.

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van mei 2017

Basisschool De Laak - Wamel

Basisschool de Elsenhof - Wagenberg

Hannie van Drunen van basisschool de Elsenhof in Wagenberg voelde zich als een vis in het water toen de school in 2014 startte met de combinatiegroep 2-3. Maar ze miste een theoretisch kader om de lessen - en met name rekenen - vorm te geven. De pilot 'Rekenen in een kansrijke combinatiegroep' bood uitkomst. 

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van oktober 2016

Lees hoe de Vertaalcirkel het vakmanschap van leerkrachten versterkt

Basisschool de Elsenhof - Wagenberg

Basisschool 't Klòsterhûfke - Deest

Wij hebben het traject Kansrijke Combinatiegroepen ook op basisschool 't Klòsterhûfke begeleid. Anja Adams (voormalig directeur van 't Klòsterhûfke) deelt haar ervaringen.

Basisschool 't Klòsterhûfke - Deest

'Onderwijs is weer een feest'

Wij hebben het concept Kansrijke Combinatiegroepen inmiddels op tientallen scholen met succes ingevoerd. Hoewel het leerproces in de meeste gevallen meerdere jaren duurt, zien we reeds na korte tijd dat de aanpak vruchten afwerpt en de opbrengst stijgt. Maar bovenal zien wij dat het plezier in het onderwijs terugkeert, bij zowel kinderen als leerkrachten. Bekijk de reacties van klanten in onderstaande video.

  

Neem contact met een van de adviseurs vermeld bij deze dienst op voor referenties of meer informatie.

Downloads