Uitwerking strategisch beleidsplan

Dienst

Op welke wijze sluit het strategisch beleidsplan zo goed mogelijk aan op het schoolplan?
Hoe zorgen we ervoor dat het strategisch beleidsplan geen papieren tijger is?
Kunnen leerkrachten zich ook eigenaar voelen van een strategisch beleidsplan?
Kunnen we ouders en leerlingen betrekken bij de opzet van een strategisch beleidsplan?

Onze adviseurs nemen jou enerzijds aan de hand om het proces van de opzet van een strategisch beleidsplan te volgen en anderzijds klankborden we met jou over de inhoud.
We hebben ruime ervaring als procesinrichter, procesbewaker, critical friend en mede-auteur (redacteur). Desgewenst ook op inhoud omdat we altijd gericht zijn op betekenis voor kinderen, het versterken van het primaire proces en kennis hebben van betekenisvolle ontwikkelingen in en voor het onderwijs.

Je beschikt binnen de vooraf afgesproken tijd en onder duidelijke voorwaarden over een ambitieus, realistisch en haalbaar strategisch beleidsplan.

Onze aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich door de volgende aspecten:

Traject op maat: resultaatgericht met strakke regie
Voorop staat dat het traject dient aan te sluiten bij jouw wensen en dus een traject op maat dient te zijn. We starten vanuit het principe ‘begin met het einde voor ogen’. Dat is in onze optiek de realisering van het plan. We verkennen de hieronder genoemde punten en bepalen de ingrediënten voor het traject. Dit leggen we vast in een startdocument en een uitgewerkte (project)planning met activiteiten, betrokkenen, op te leveren documenten, te nemen besluiten en tijdsfasering. Deze planning vormt ons spoorboekje. Onze rol is het bewaken en realiseren van deze planning.

Eigenaarschap
Eigenaarschap vormt in onze ogen de basis voor draagvlak en draagkracht. Dit betekent dat we tijdens het traject de eigen kracht, het denkvermogen en de betekenisverlening van de betrokkenen benutten. We zijn scherp op het eigenaarschap van de scholen en de leraren en de betrokkenheid van ouders en mogelijk kinderen. Hiermee hebben we positieve ervaringen opgedaan. Het resultaat is dat er sprake is van ‘ons’ plan dat voor jou betekenis heeft.

Maximale verbinding strategisch beleidsplan en schoolplan
Vanaf de start richten we ons op het realiseren van de doelen uit het plan. De ambitie dient werkelijkheid te worden. Dit zal vooral vorm krijgen op de scholen. In onze aanpak staan wij voor een sterke wisselwerking tussen de ambities van de school en de ambities van de stichting. We noemen dit ‘zwaluwstaarten’. Het schoolplan volgt niet uit het strategisch beleidsplan maar de ambities op school- en stichtingsniveau ontwikkelen zich in wisselwerking. Aandachtspunt hierbij is het plannen van overlegtijd op de scholen.

Mensen zijn scheppende wezens
In onze aanpak gaan we uit van het vertrekpunt dat mensen iets tot stand willen brengen. Zeker mensen in het onderwijs willen betekenis hebben voor anderen. Deze ambitie spreken we aan door naast SWOT ons vooral te richten op SOAR (Strenghts-Opportunities-Aspirations-Results).

Richting en ruimte
Een beleidsplan geeft richting en biedt ruimte. In onze aanpak gaan we uit van een plan dat duidelijk richting geeft en tevens ruimte biedt. Dit betekent een helder en compact plan met duidelijke beelden over het traject van realisering