Taalstimulering

Dienst

Een goede taalontwikkeling betekent veel voor de ontwikkelkracht en motivatie van kinderen. Hoe fijn is het voor ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten om te ervaren dat hun kind of leerling zich prettig voelt en mee kan doen men andere kinderen? Naast gerichte observatie, screeningen, interventies en ouderadvies, vergroten wij de deskundigheid van professionals.

De werkwijze van de consulenten taalstimulering / logopedisten van BCO Onderwijsadvies kenmerkt zich door een integrale kijk op ontwikkelingskansen op het gebied van taal bij kinderen. Elk kind heeft de intrinsieke kracht om zich te ontwikkelen, soms heeft een kind daar een helpende hand bij nodig.

Een (preventieve) aanpak waarbij een ketenbenadering en samenwerking met de partners binnen de kinderopvang en binnen het onderwijs van wezenlijk belang is. 

Met hun expertise kunnen onze consulenten taalstimulering/logopedisten:

  • Vroegtijdig spraak- en taalproblemen signaleren, maar ook opvoed- en opgroeiproblemen.  
  • Snel verdere ondersteuning middels o.a. verwijzing op maat ontsluiten en beschikbaar krijgen. 
  • De verantwoordelijkheid van de begeleiding van het kind delen met ouders, pedagogisch medewerkers of leerkrachten. 
  • De regie van ouders versterken. 
  • De warme overdracht van de voor- naar de vroegschool efficiënter laten verlopen. 
  • De ontwikkeling van de kinderen over een langere periode volgen en monitoren. 

Hoe gaan onze consulenten taalstimulering/logopedisten te werk? 

  • Door de kinderen te zien in hun eigen speelleeromgeving: inclusie en geen separatie. 
  • Door te coachen, samen te werken, kennis te delen met pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de eigen werkomgeving.  De professional blijft eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. Waarbij gericht aandacht is in het creëren van een uitdagende leeromgeving voor kinderen én pedagogisch medewerkers en leerkrachten. 
  • Door ouders als partner in de integrale ontwikkeling van hun kind te zien.  
  • Door de sociale kaart van het gebied goed te kennen waardoor we een schakel binnen de (zorg)keten zijn.

Publicaties