Positief pedagogisch klimaat

Merk je dat op jouw school leerlingen behoefte hebben aan autonomie, ruimte en duidelijkheid maar heeft je team onvoldoende handvatten om dit vorm te geven? Lopen jullie tegen storend gedrag aan?

Blijvend aandacht besteden aan een veilig, positief, pedagogisch klimaat en de sociale veiligheid is voor alle scholen in het primair- en voortgezet onderwijs een belangrijke opdracht. Rust en veiligheid in de klas hebben een positieve invloed op zowel het welbevinden als de leerresultaten van leerlingen.

In onze trajecten starten we altijd met inzicht in de eigen pedagogische visie en analyse van de huidige werkwijze om te komen tot een aanbod op maat.

Vragen als ‘Wat vinden jullie als team belangrijk en hoe zie je dat terug in het gedrag van leerkrachten, leerlingen en ouders?’ ‘Wat willen jullie graag behouden?’ en ‘Wat behoeft aandacht?’ staan centraal. We onderzoeken waar de kansen liggen tot positieve ontwikkeling en kijken wat daarvoor nodig is. Is bijvoorbeeld een nieuwe preventieve aanpak of methode vereist en welke criteria zijn daarbij van belang? Vervolgens begeleiden we bij de keuze en implementatie van een nieuwe werkwijze binnen de hele school.

Voorbeelden van curatieve aanpakken en onderwerpen waar onze adviseurs veel ervaring mee hebben zijn:

Vreedzaam

Schoolbrede aanpak, geschikt voor het PO, NJI-erkend

Vreedzaam is een schoolbrede, krachtige evidence-based aanpak om preventief te werken aan het sociaal-emotionele klimaat in de school voor (speciaal) basisonderwijs. Een bewezen effectieve interventie die aansluit bij de nieuwe burgerschapsdoelen. Wij begeleiden de implementatie én scholen leerkrachten die al met de aanpak werken.

SWPBS - Schoolwide Positive Behavior Support

Schoolbrede aanpak, geschikt voor het PO en VO

Hoe kun je op school een effectieve en krachtige aanpak voor gedrag realiseren voor alle kinderen, leerkrachten en ouders? Dat kan met SWPBS. De aanpak geeft handvatten voor een preventie en curatieve afstemming in het primair – en voortgezet onderwijs.

Werken Aan Wat Werkt (WAWW)

Groepsaanpak

Werken Aan Wat Werkt is een kortdurende, oplossingsgerichte groepsaanpak om te komen tot een verbetering van de sfeer in een klas en om het gedrag van kinderen te verbeteren. Bij deze aanpak ligt de focus op het uitvergroten van de dingen die wél goed gaan in een klas. WAWW stimuleert de leerkracht om samen met de leerlingen zichtbare, meetbare en positief gestelde doelen na te streven, samen ideeën te bedenken voor oplossingen, kleine successen uitvergroten en daarop voort te bouwen. De ervaring leert dat op het moment dat kinderen zelf haalbare doelen stellen, zij gemotiveerder zijn dan wanneer doelen hen worden opgelegd. Het eigenaarschap van de leerlingen in het groepsproces staat centraal.

Inspiratie nodig?

Lees het blog van Joyce Hendrikse.

De Steungroepaanpak - van pesten naar samenwerking

Groepsaanpak

De steungroepaanpak (SGA) is een snelle en praktische manier om pesten te stoppen. De ervaring leert dat een periode van 2 tot 3 weken genoeg is. Het is een oplossingsgerichte aanpak die het positieve gedrag bij leerlingen stimuleert. Kinderen gaan beter samenwerken en daardoor ontstaat er een positief groepsklimaat. Het probleem wordt niet bij de individuele leerling gelegd, pesten is een probleem dat de hele groep aangaat.

Soms is meer nodig om het pesten/plagen volledig te stoppen. Denk hierbij aan de oplossingsgerichte groepsaanpak Werken Aan Wat Werkt (WAWW). De Steungroepaanpak kan tegelijkertijd met de WAWW-aanpak ingezet worden.

Kwink

Schoolbrede aanpak, geschikt voor het PO

Kwink is een online methode die zich richt op het sociaal-emotioneel leren (SEL) voor groep 1 t/m 8 in het primair onderwijs en behandelt onder andere de onderwerpen burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid. De methode is wetenschappelijk onderbouwd en wordt ondersteund door een aantal specialisten waaronder Dr. Kees van Overveld. De preventie van bijvoorbeeld pesten of storend gedrag op school en de kracht van een veilige groep staan centraal. Het doel is, naast een veilige en prettige leeromgeving, om de leeropbrengsten te verhogen. De methode gaat onder andere uit van de principes van SWPBS.

Burgerschap

Het thema diversiteit is een hot item. Hoe gaan we op een respectvolle manier met elkaar om, met name wanneer onze waarden en normen niet op elkaar aansluiten? Hoe zorgen we voor dialoog met leerlingen en ouders tijdens een paarse vrijdag of de week van de lentekriebels in plaats van discussies en polarisatie vanuit onbegrip? Een uitdagend thema. Hoe kun je als school tegemoetkomen aan de aangescherpte wet van 2021 burgerschap passend bij je eigen populatie leerlingen en ouders?

Veel scholen zijn al (on-)bewust bezig met het versterken van burgerschap maar het blijkt dat het voor veel leerkrachten nog niet helder is wat hieronder precies wordt verstaan en hoe er nu op een gestructureerde, systematische manier aandacht aan geschonken wordt in een doorgaande lijn. Door te werken vanuit de 9 ijkpunten en de 8 domeinen van burgerschap (vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie, verantwoordelijkheidsbesef, afwijzen van onverdraagzaamheid en afwijzen van discriminatie) geeft het voor schoolteams veel inzicht, houvast en helderheid.

Samen met jullie brengen we in kaart wat jullie al doen aan burgerschap, wat jullie willen behouden, aanscherpen en toevoegen. Zodat samen met de leerlingen, ouders en het team een mooie doorgaande lijn ontstaat waarin leerlingen in hun eigen context worden voorbereid op de maatschappij.

Wil je vandaag nog aan de slag met de sociale veiligheid op jouw school?

Neem contact met ons op, wij gaan graag het gesprek aan en maken voor jullie een aanbod op maat.