Onderwijsinnovatie en ICT

Dienst

Zoek je een coach of adviseur op het gebied van onderwijsinnovatie en ICT? Voor thema's als sociale media, mediawijsheid, 21st century skills, digitale didactiek of blended learning? Neem gerust contact op met onze adviseurs en vraag naar de mogelijkheden!

Coaching en advisering heeft bij ons altijd een blended karakter, ofwel wij maken gebruik van fysieke bijeenkomsten in combinatie met virtuele ondersteuning (zoals Skype, Google Hangouts, Yammer of een samenwerkingsplatform zoals SharePoint). BCO werkt iteratief, wij zijn continu in dialoog met onze opdrachtgever. Onze adviseurs creëren steeds ruimte voor veranderende en nieuwe inzichten die ontstaan tijdens de opdracht. 

Onze ervaring is dat we hierdoor veel meer maatwerk kunnen leveren voor specifieke vragen van de scholen. Dit betekent dat we ook per vraag kijken welke adviseur het beste hierbij past voor het beste resultaat.

Lees de Case Co-creatie ICT in het onderwijs

Doelstellingen grote VO school

  • Doorvertaling van visie en beleid naar concrete activiteiten in het onderwijsproces
  • Vergroten van vaardigheden bij docenten middels train-the-trainer aanpak. De ADEF leraarcompetenties in de Kennisbasis ICT (algemeen erkend als curriculumbouwsteen voor lerarenopleidingen) en 21st century skills dienen als basiscompetenties voor de docenten. Deze worden tastbaar middels dit plan van aanpak.
  • Optimale inzet van alle beschikbare faciliteiten en infrastructuur

Uitgangspunten

  • School beschikt over een heldere onderwijsvisie
  • School heeft omschreven welke rol  ze binnen die visie ziet voor ICT in de onderwijsvormgeving.
  • School beschikt over technische en fysieke randvoorwaarden om de gewenste ontwikkeling waar te maken (leerlingen leerjaren 1 en 2 en docenten beschikken bijvoorbeeld allen over laptops)

Plan van Aanpak met uitgewerkte kickoff sessies, training-on-the-job en manier van evaluatie en terugkoppeling    

Resultaten   

  • Uitgewerkte docent competentiematrix m.b.t. ict-social/media didactisch repertoire
  • Binnen de school is gestuurd op het laten ontstaan van een cultuur waarin docenten onderling onderwijsvoorbeelden inclusief uitwerking uitwisselen en afspreken waar wel/geen centrale afspraken over nodig zijn
  • Docenten zijn getraind in specifieke didactische vaardigheden en zijn vervolgens intern trainer voor collega's.

Onze rollen

  • Kennis- & Innovatieregisseur  (strategisch adviseur, sparringpartner bestuur en directies)
   Typische activiteiten: signaleert, observeert en adviseert (on)gevraagd om daarop in cocreatie strategische interventies te kunnen plegen die voortgang borgen. Vanuit een helikopterview bewaakt hij de samenhang   binnen het innovatietraject. Ontwerpt in cocreatie onderwijsprocesstappen en leidende -principes voor de organisatie.
  • Expert (domein expert: innovatieprocessen, sociale media, mediawijsheid, 21st century skills, digitale didactiek, blended leren) 
   Typische activiteiten: inhoudelijk kennisoverdracht en sparringpartner op gebied van didactische vaardigheden en ICT/sociale media. 21st century skills, personaliseren van leren, introducerende workshops. 
  • Coach (tactisch, coach van directies, leraren, ICT coördinatoren)
   Typische activiteiten: richt zich op inhoudelijke ondersteuning van directies en leraren met de focus op een train-de-trainer-rol.

Ervaring uit de praktijk

Een filmpje invoegen, de vormgeving nog wat aanpassen, een taalfoutje vebeteren... Dylano en Loek bewerken een Powerpoint-presentatie over het computerspel Minecraft. De leerlingen van groep 8 van basisschool De christoffel in Den Haag zijn aan het werk in de Cube, een kubusvormige leeromgeving met individuele groepswerkplekken, geplaatst tussen de lokalen van de bovenbouw. Lees het artikel over blended leren uit onze nieuwsbrief van oktober 2016 en bekijk het filmpje over het bezoek van geinteresseerde Tweede Kamer-leden aan basisschool De Christoffel