Meervoudige intelligentie

Dienst

Meervoudige intelligentie maakt onderwijs passend. Met de vragenlijst MIDAS breng je meervoudige Intelligentie in beeld

Van scholen en leerkrachten wordt in toenemende mate gevraagd rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. Passend Onderwijs, aangepaste instructie en benutten van talenten vragen om een gedifferentieerde benadering. Dit mag niet leiden tot een individuele benadering, dus vraagt dit van de leerkracht vaardigheden om het pedagogisch en didactisch handelen zo vorm te geven dat er aandacht blijft voor de hele groep en meer aandacht komt voor de specifieke onderwijsbehoeften van iedere leerling.
Invoering van Meervoudige Intelligentie, conform de theorie van Howard Gardner en de concrete uitwerkingen met coöperatieve leerstrategieën van Spencer Kagan zijn voor BCO Onderwijsadvies, in samenwerking met Bazalt, de leidraad in professionalisering van leerkrachten. Wij helpen leerkrachten om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen en hun onderwijsbehoeften. Hierbij blijft de leerkracht in zijn handelen uitgaan van een groepsbenadering, maar gelijktijdig wordt maatwerk geleverd op een wijze dat alle leerlingen actief en betrokken deelnemen aan het onderwijsleerproces.

Rekening leren houden met de verschillende intelligenties binnen je onderwijsaanbod lijkt een heel karwei. Met de structuur en de uitgangspunten van meervoudige intelligentie zal dit voor iedere leerkracht mogelijk zijn. Alle kinderen verwerken de leerstof op hun eigen manier. Door in je aanbod zoveel mogelijk intelligenties te raken zullen meer kinderen ervan profiteren. Daarnaast is het uitermate geschikt voor kinderen die moeite hebben met de leerstof om op een andere manier het rekenen of de taal aan te bieden wat aansluit (matcht) met hun eigen sterke kanten. Kinderen leren zelf hun sterke en zwakkere kanten kennen en die van hun groepsgenoten.
Coöperatief Leren en Meervoudige Intelligentie kunnen niet zonder elkaar. Met andere woorden, maak je gebruik van coöperatieve werkvormen(didactische structuren) dan doe je automatisch een beroep op twee of meerdere intelligenties die Howard Gardner heeft ontwikkeld. Howard Gardner is de grondleggen van de theorie van meervoudige intelligentie. Hij onderscheidt de volgende 8 intelligenties:

  • Inter Persoonlijk
  • Muzikaal Ritmisch
  • Logisch Mathematisch
  • Visueel Ruimtelijk
  • Lichamelijk Kinesthetisch
  • Intra Persoonlijk
  • Naturalistisch
  • Verbaal Linguïstisch


Film Logisch Mathematische intelligentie


Film Visueel Ruimtelijke intelligentie
 


Film Naturalistische intelligentie

BCO Onderwijsadvies verzorgt trainingen op maat voor scholen die volgens het concept van MI willen gaan werken. Je krijgt uitgekiende didactische structuren aangereikt die eenvoudig in elke les ingebouwd kunnen worden. Hierdoor sluiten de lessen aan bij de sterke intelligenties van zoveel mogelijk leerlingen (stretchen) en bij specifieke talenten van een leerling (matchen).

Vanuit de theorie van MI wordt écht rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen.  

Breng met MIDAS meervoudige intelligentie in beeld

Gebruik maken van de kracht van Meervoudige Intelligentie kan alleen als er zicht is op het MI-profiel van jouzelf en van jouw leerlingen. De MIDAS-vragenlijst geeft op een snelle en verantwoorde wijze inzicht in MI-profielen. Dit is de basis voor het benutten van talenten. 
MIDAS staat voor Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales. De Nederlandse vertalingen van de door Dr. Branton Shearer MI-vragenlijsten geven op een zeer snelle en verantwoorde wijze inzicht in intelligentieprofielen van leerkrachten en leerlingen van 4 tot 18 jaar.

In onze MI trajecten, waarbij we gebruik maken van de MIDAS-vragenlijsten, geven we op een praktische wijze het MI-concept vorm, conform de theorie van Howard Gardner. Daarnaast leggen we de relatie met de uitwerkingen van Spencer Kagan zoals beschreven in het boek Coöperatieve Leerstrategieën.