Kies het kleuterprogramma dat past bij jouw school

Dienst

Hoe werk jij als leerkracht onderbouw aan de ontwikkeling van spelende en ontdekkende kleuters? Werk je vanuit de leerlijnen en doelen van SLO? Maak je je eigen thema’s? Of heb je behoefte aan een inhoud die al voorbereid is en structuur geeft? Wij bieden implementatie, scholing en nascholing voor verschillende aanpakken.

Een goede keuze maken is niet gemakkelijk: er zijn veel factoren die belangrijk kunnen zijn voor jouw team. We helpen teams bij het keuzeproces, waarbij ons onafhankelijk advies én eigenaarschap bij het team het vertrekpunt is.

Wil je vanuit een nieuwe visie een passende keuze maken?

Wil je naast een kleuterprogramma spelend leren nadrukkelijker een plek geven? Heb je met jouw school gekozen voor een ander onderwijsconcept zoals bijvoorbeeld unitonderwijs? Wil je begeleiding bij het vormgeven van een beredeneerd aanbod voor de unit 1-2-3? Of wil je advies bij de organisatie van een combinatiegroep 2/3? Onze adviseurs maakten al op verschillende scholen de vertaalslag van theorie naar praktijk.  

Op zoek naar scholing en implementatie van een kleuterprogramma?

Ben je op zoek naar een erkend kleuterprogramma waarin alle ontwikkelingslijnen zijn geïntegreerd? Wij bieden training, begeleiding en nascholing aan voor de volgende erkende methodieken:

Basisontwikkeling

Wil jij echt contact maken met je kinderen en hen een betekenisvol aanbod geven? Dat kan met het ontwikkelingsgericht werken van Basisontwikkeling, een landelijk erkende vve-methodiek voor kinderen van 5 en 6 jaar. Bij onze gecertificeerde trainers kun je terecht voor losse workshops of een volledige integratie van Basisontwikkeling.

Lees meer over de scholingsmogelijkheden van Basisontwikkeling

Speelplezier

Een educatief programma voor peuters en kleuters in kinderopvang, peuterspeelzalen en groep 1 en 2 van de basisschool. Het hanteert de visie dat kinderen taal, sociale en cognitieve vaardigheden leren door samen met andere kinderen te spelen onder leiding van meespelende, inspirerende, meer wetende, sensitieve en responsieve volwassenen. Als leerkracht werk je gedurende 4 tot 6 weken met een - in een vast format - zelf ontworpen thematisch groepsplan. Speelplezier heeft uitgewerkte themakaternen waarin de verschillende ontwikkelingsdoelen een plek krijgen.
Een intensieve training van de beroepskrachten is onlosmakelijk aan het programma verbonden. Een belangrijk onderdeel daarvan is demonstratiespel, het leren spelen. Verder leer je te kijken naar spel en je leert mee te spelen met kinderen. 

Lees meer over de scholingsmogelijkheden van Speelplezier

Kleuterplein

Integraal programma voor het kleuteronderwijs met specifieke aandacht voor taal, lezen en woordenschat. Het programma werkt met doorgaande leerlijnen en duidelijke lesdoelen. Kleuterplein heeft uitgewerkte themakaternen waarin de verschillende ontwikkelingsdoelen een plek krijgen. Het programma is opgebouwd rond 16 thema's. Raai de Kraai, een vriendje van de groep, heeft een belangrijke rol bij de introductie van thema's. Ieder thema bevat spelactiviteiten voor 3 à 4 weken. Binnen de spelactiviteiten wordt gedifferentieerd op drie niveaus. Peuterplein is de voorloper van Kleuterplein.
In onze scholing leer je het programma optimaal te gebruiken.

Lees meer over de scholingsmogelijkheden van Kleuterplein

Piramide

Educatieve aanpak voor kinderopvang, peuterspeelzalen, gastouders en de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Kinderen leren door een combinatie van spelen, zelfstandig leren, ontdekken en samen spelen en leren in een groep(je). Als leerkracht richt je een thematische speelleeromgeving in met veel concrete materialen en plant op basis van de behoeften van de kinderen uit je groep een beredeneerd aanbod waarbij je zorgt voor een opbouw van concreet naar abstract. Je werkt volgens 4 stappen: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. De materialen van Piramide bestaan uit 11 volledig uitgewerkte themakaternen waarin activiteiten op diverse niveaus staan beschreven.
De scholing is in delen te volgen, er zijn 2 modules die elk een eigen certificaat hebben. Medewerkers die instromen in een groep waar al wordt gewerkt met Piramide hebben minder training nodig dan een groep waar nog geen VVE-programma wordt gebruikt.

Lees meer over de scholingsmogelijkheden van Piramide

Schatkist

Integraal programma voor het kleuteronderwijs met specifieke aandacht voor taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kleuters leren spelenderwijs de wereld om zich heen begrijpen door onderzoekend en ontwerpend te leren. Met doelgerichte thema’s (ankers), spelactiviteiten en tips voor het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, probleemoplossend denken en samenwerkend leren. Pop Pompom introduceert in elk anker een probleemstelling om kinderen nieuwsgierig te maken en uit te dagen om in interactie met elkaar op onderzoek te gaan. Schatkist levert een compleet activiteitenaanbod en bied je als professional de mogelijkheid om daarbinnen zelf keuzes te maken. Het sluit optimaal aan bij Veilig Leren Lezen, een leesmethode voor kinderen in groep 3.
In onze scholing leer je het programma optimaal te gebruiken.

Neem contact met ons op voor een traject op maat

Wij hebben een groot team van ervaren adviseurs en (na)scholers. Neem contact op met Lia van Haren via liavanharen@bco-onderwijsadvies.nl of 06 142 903 37.  Voor begeleiding of nascholing van het team maakt zij een aanbod afgestemd op jullie wensen.