Individueel dyslexieonderzoek (vergoed)

Dienst

Heeft jouw leerling ernstige problemen met lezen (en spelling), dan is het belangrijk dat er goed wordt gekeken waar die problemen vandaan komen. Nog belangrijker is het om te kijken hoe jouw leerling het beste geholpen kan worden. Bij ons kun je terecht voor een dyslexieonderzoek naar lees- en spellingproblemen.

Bij een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) worden de kosten voor een dyslexieonderzoek vergoed door de gemeente van jouw leerling.

Wanneer is aanmelden mogelijk?

Als jouw leerling op drie achtereenvolgende toetsmomenten een E-score behaalt bij lezen of een E-score bij spelling met daarbij een D-score of E-score op lezen. Tussen de toetsmomenten moet structureel extra begeleiding zijn geboden door school.

Klik hier om de formulieren voor dyslexieonderzoek te downloaden

Stap 1 - Aanmelding door ouders

De ouders van de leerling leveren de volgende gegevens aan:

 • Aanmeldformulier ouders - individueel dyslexieonderzoek (vergoed)*
 • Toestemmingsformulier en behandelovereenkomst *
 • Een kopie van de ID-kaart van de leerling
 • Mocht er sprake zijn van AD(H)D of een Autisme Spectrum Stoornis dan graag een kopie toevoegen van het onderzoeksverslag waarin de diagnose is vastgesteld. Mocht er sprake zijn van medicatie, dan graag een medische verklaring van de huisarts, waarin vermeld staat vanaf wanneer de medicatie gebruikt wordt en wat het effect ervan is.

* Op deze documenten hebben wij de handtekening van beide ouders nodig

Voor dit onderzoek ontvangen wij graag een aantal aanvullende gegevens vanuit school:

 • Aanmeldformulier school - individueel dyslexieonderzoek (vergoed)
 • Citoscores (LOVS in A t/m E-scores)
 • Handelingsplannen

Klik hier om de formulieren voor dyslexieonderzoek te downloaden

Stap 2 - Beschikking aanvragen voor vergoeding door ouders bij gemeente

Voorafgaand aan het onderzoek (en eventueel de behandeling) dient er een beschikking bij de gemeente aangevraagd te worden. Dat betekent dat de gemeente toestemming geeft om het onderzoek (en eventueel de behandeling) uit te laten voeren. In veel gevallen kan BCO de beschikking aanvragen maar per gemeente kan de procedure verschillend zijn. Wilt u meer informatie over het aanvragen van de beschikking in de betreffende gemeente? Neem dan contact met ons op via margrietzits@bco-onderwijsadvies.nl.

Stap 3 - Screening van het dossier door een psycholoog of orthopedagoog

 Als het dossier volledig is, controleert één van onze psychologen of orthopedagogen de inhoud van het dossier. Als jouw leerling aan alle criteria voor ernstige enkelvoudige dyslexie voldoet, kunnen we het onderzoek gaan inplannen.

Stap 4 - Het dyslexieonderzoek

Het onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie vindt plaats op school en wordt uitgevoerd door een deskundige orthopedagoog of psycholoog. Voorafgaand aan het onderzoek vindt een intake plaats met ouders en indien gewenst de school. Het onderzoek met de leerling zelf bestaat uit een onderzoek naar het niveau van lezen en spellen, naar verklarende factoren van dyslexie en (onderdelen van) een intelligentieonderzoek*. Het onderzoek duurt een halve of een hele dag.

* In de meeste gevallen wordt gestart met enkele onderdelen van het intelligentieonderzoek. Mogelijk wordt daarna alsnog het volledige intelligentieonderzoek afgenomen. In sommige gevallen wordt bij de screening al besloten dat volledig intelligentieonderzoek nodig is. Dit zal door de onderzoeker met ouders en school worden besproken bij het plannen van de afspraken.

Stap 5 - Adviesgesprek met ouders en school

In een gesprek met de GZ-psycholoog worden de resultaten van het onderzoek aan de ouders en jou toegelicht. Bij het adviesgesprek ontvangen ouders altijd een verslag van het onderzoek. Als er sprake is van dyslexie ontvangen ze ook een dyslexieverklaring. Daarnaast ontvangen ouders ook een kopie van het verslag en de dyslexieverklaring die ze aan school kunnen overhandigen.

Als er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie komt jouw leerling in aanmerking voor een vergoede dyslexiebehandeling.

Als er geen ernstige enkelvoudige dyslexie wordt vastgesteld, worden de kosten van het onderzoek toch vergoed door de gemeente.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via margrietzits@bco-onderwijsadvies.nl of 077 351 92 84.

Kenmerken

 • Dyslexieverklaring
 • Leesproblemen
 • Vergoed door gemeente
 • Ernstige enkelvoudige dyslexie