De ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum IKC

Dienst

Steeds meer scholen, peuterspeelzalen en kinderopvangcentra zijn op zoek naar doorlopende ontwikkelings- en leerlijnen in pedagogiek en didactiek om te komen tot een ononderbroken aanbod voor alle kinderen.
Ben je als gemeente of beleidsbeslisser betrokken bij het opzetten van een integraal Kindcentrum (IKC) maar weet je niet waar je zult beginnen?

BCO Onderwijsadvies ondersteunt je bij de ontwikkeling van of het werken in een IKC. Samen laten wij jouw IKC groeien in de praktijk. In gesprek met alle betrokkenen krijgen onderstaande pijlers al werkende vorm en ontstaat er een voorziening waarin alle kinderen zich ononderbroken en breed kunnen ontwikkelen. Zo komen belangen van diverse partijen samen.

Integraal kindcentrumklik op de afbeelding om te vergroten 

Leren en ontwikkelen

 • Wil je onderwijs, educatie en zorg combineren?
 • Wil je de doorgaande ontwikkelingslijnen binnen jouw IKC verduidelijken en versterken?

Zorg, onderwijs en educatie worden met elkaar gecombineerd om tot een ononderbroken aanbod voor alle kinderen te komen. Mogelijk vormt lokaal integraal jeugdbeleid daarbij jouw uitgangspunt. Samen met partners worden vraagstukken verkend, bijvoorbeeld het opstellen van een professionaliseringskader voor peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool. Onderwerpen daarin kunnen zijn: observatiesystemen, schrijf-, drama- of muziekonderwijs, wetenschap en techniek, de digitale leeromgeving. Rondom het gekozen onderwerp ga je als één organisatie samenwerken. Tijdens de verkenning leg je vast wat werkt en zoek je naar nieuwe aanpakken voor wat nog verbetering vraagt.

Zorgketen

 • Wil je onderwijs, educatie en zorg combineren?
 • Wil je samen met ouders educatief partnerschap vormgeven?
 • Wil je een doorgaande lijn in de zorgstructuur in voor- en vroegschool?

Interne en externe zorg zijn gecentreerd rondom het kind, zoals bedoeld in passend onderwijs. Ouders zijn daarin de belangrijkste partner. Vanuit casussen of een samen gekozen zorgonderwerp richten we onderdelen van een nieuwe zorgketen in. Partners dragen meer en meer samen zorg voor een ononderbroken ontwikkeling van het kind waarvoor wat extra’s nodig is.
We zoeken naar de verbinding tussen de belangen van voor- en vroegschool, gemeente, JGZ en andere partners in de zorgketen.

Organisatie

 • Wil je samen met ouders educatief partnerschap vormgeven?
 • Wil je de samenwerking en het vertrouwen binnen jouw IKC verstevigen?

Centraal staat hierbij het opbouwen en uitvoeren van een gezamenlijke visie. Hoe laten wij samen het kind zich optimaal ontwikkelen? We creëren en begeleiden interactieve sessies waarin professionals en ouders worden geprikkeld om vragen te stellen en de discussie te voeren. Hier ontstaan kleine initiatieven die in praktijk worden gebracht. Je legt vast waar je tevreden over bent, bijvoorbeeld met een filmpje.
We kunnen ook een managementteam door alle lagen van een organisatie heen helpen vormen. Leden daarvan richten zich op het vergelijkbaar voeren van functioneringsgesprekken en bijbehorende observaties. Leren van en met elkaar staat steeds centraal.

Media

 • Hoe zet je de digitale leeromgeving effectief en/of onderscheidend in?
 • Hoe gebruik je de digitale omgeving om educatief partnerschap te versterken?
 • Wil je de omgeving meenemen in de ontwikkeling die je naar IKC doormaakt?
 • Wil je je profileren ten opzichte van omliggende scholen?

Professionals en ouders voeren experimenten uit met de digitale (leer)omgeving en ontwikkelen zo samen een visie op de inzet hiervan. Ons doel is altijd dat kinderen meer betrokken raken bij wat ze leren en ouders meer betrokken raken bij de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast deel je successen die je realiseert in jouw ontwikkeling naar IKC of binnen jouw gemeente. Denk aan je website, bijeenkomsten met ouders, nieuwsbrieven en lokale en sociale media.

HRM

 • Hoe stimuleer je talentontwikkeling van de professionals in combinatie met de ontwikkeling van jouw IKC?
 • Is de leidinggevende in jouw IKC weggevallen en zoek je naar opvolging?

Ontwikkeling van de professionals vindt plaats doordat zij samenwerken aan een gekozen onderdeel van de ontwikkeling van het IKC. We organiseren dit via veranderteams en stuur- of werkgroepen. Wat leert de professional vanuit de rol die zij gekozen heeft? Dit komt terug in de gesprekscyclus: persoonlijke ontwikkel-, functionerings-, beoordelingsgesprekken. Mogelijk stellen we hierbij nieuwe competenties vast waarover de professional in jouw IKC hoort te beschikken of moet ontwikkelen. Als onderlegger hiervoor kan ook het functiehuis onderwerp van de ontwikkeling zijn. We verkennen de mogelijkheden vanuit verschillen CAO’s.

Bedrijfsvoering

 • Wil je een IKC opzetten, maar heb je vragen bij de financiering?
 • Wil je een IKC opzetten, maar weet je de weg niet in het woud van wetten en regels?
 • Wil je een IKC opzetten, maar lijkt het gebouw je ongeschikt?
 • Ga je een IKC starten in een nieuw gebouw en wil je daarvoor plannen maken?

We starten met het maken van een beeld van je wijk: denk aan zicht op mogelijkheden ten aanzien van huisvesting, leerlingprognoses en gewenste functies van het IKC in de wijk. Met dat als basis schetsen we verschillende scenario’s voor de opzet van jouw IKC die passen binnen wet- en regelgeving en maken weloverwogen keuzes.

Netwerkallianties voor een leefbare wijk

 • Zoek je naar kansrijke afstemming met of binnen jouw gemeente?
 • Ben je op weg naar een IKC, maar dreigen partners af te vallen?
 • Of wil je juist meer partners betrekken?

Met welke partners kun je een betekenisvolle wijkfunctie vervullen: verenigingen of instellingen die zich richten op sport, kunst, media, opleidingen of zorg. Samen met de gemeente komen potentiële partners samen, verkennen onderlinge belangen en kansen en maken een plan om een infrastructuur in te richten met meerwaarde voor gemeente, school, voorschool en andere partners.