De kwaliteit van het OAB en de VVE

Als gemeente willen jullie dat zoveel mogelijk jonge kinderen profiteren van de inzet op het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en van deelname aan de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hoe zorg je ervoor dat het beleid hierop is gericht?

Vormgeven OAB/VVE-beleid

Wil je als beleidsambtenaar advies bij de coördinatie en uitvoering van het beleid of heb je behoefte aan ondersteuning bij een goede afstemming met de OAB/VVE-werkgroep?

De uitvoering van het OAB/VVE-beleid vraagt om samenwerking tussen diverse partners uit de gemeente: het onderwijs, kinderopvang, de jeugdgezondheidszorg en andere ketenpartners die binnen de gemeente werkzaam zijn voor 0-6 jarigen. Het beleid hangt samen met andere maatschappelijke thema’s: onderwijsachterstanden, laaggeletterdheid, preventief jeugdbeleid, teruglopende leerlingaantallen en nieuwkomers. Tegelijkertijd vragen veranderingen in landelijke regelgeving continu om aandacht. Dit maakt het opstellen van een beleid complex.

Wij helpen jullie graag verder met het opstellen van een nieuw beleidsplan, ondersteuning bij actuele OAB/VVE-vragen of een plan met actiepunten voor alle OAB/VVE-locaties.

Monitoren opbrengsten OAB/VVE-beleid

Willen jullie beleidswijzigingen nauwgezet laten aansluiten op de OAB/VVE-praktijk in de gemeente? Dit kan door de kwaliteit en opbrengsten van het gevoerde OAB/VVE-beleid binnen jullie gemeente systematisch te monitoren. Zo houden jullie een optimale match tussen koerswijzigingen in de politiek en het OAB/VVE-beleid in de gemeente.

We kunnen jullie hierbij ondersteunen door een OAB/VVE-monitor op maat in te richten. De opgedane kennis en expertise is gebundeld in een modulaire aanpak die naadloos aansluit op het landelijke inspectiekader OAB/VVE. Regionale of lokale wensen en de door jullie, tot nu toe gehanteerde werkwijze kunnen eenvoudig worden ingebed in de aanpak. Wij helpen jullie graag met het opstellen van de OAB/VVE-monitor en de hiervan behaalde resultaten en aanbevelingen te vertalen naar nieuwe actiepunten en gemeentelijk beleid.

Zorgen voor een kwaliteitsimpuls van de VVE

Wil je als gemeente of leidinggevende in opvang en/of onderwijs een kwaliteitsimpuls geven aan VVE? Of wil je in een gemeente meerdere locaties of groepen 1-2 van de basisscholen langs eenzelfde lat leggen, om zo een goed beeld te krijgen en onderling vergelijkbaar te maken? Via een objectieve meting, de VVE-audit, geven wij je een beeld van waar jullie nu staan en verbeterpunten hoe jullie verder kunt. Als leidinggevende kun je tijdens de uitvoering met ons meelopen om zo je eigen vaardigheden rondom kwaliteitsontwikkeling te versterken.

Opstellen Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Als gemeente stellen jullie samen met schoolbesturen en kinderopvang een Lokale Educatieve Agenda (LEA) op met gezamenlijke doelen en ambities voor goed onderwijs in jouw gemeente. Wij ondersteunen jullie als gemeente om samen met schoolbesturen, kinderopvang en andere betrokken partijen gezamenlijke ambities en doelen op te stellen om te komen tot een LEA die jullie kunnen vertalen naar concreet beleid. We adviseren gemeenten bij het ontwikkelen van LEA, zowel als procesbegeleider als inhoudelijk deskundige. Daarnaast evalueren we tussentijds en zorgen we voor de doorontwikkeling.

Vroegtijdig signaleren van zorg/extra ondersteuningsbehoefte bij jonge kinderen

Voorschools Knooppunt

In een Knooppunt 0-4 jaar werken ouders, kinderopvang, consultatiebureauarts en/of jeugdverpleegkundige, CJG, maatschappelijk werk en Sociaal Wijkteam/Team Jeugd met elkaar samen om zo vroeg mogelijk opvoed- of opgroeiproblemen te signaleren en gezamenlijk te komen tot een integrale aanpak. Door een structurele samenwerking kan dit zorg op latere leeftijd voorkomen, maar vooral kinderen een kansrijke start geven. Voor ouders betekent dit dat ze met één team van hulpverleners te maken krijgen die werken vanuit 1 gezin, 1 plan-aanpak. Hierdoor ervaren ouders dat de hulpverleners van elkaar weten wat ze rondom het kind/gezin doen en hebben ouders structureel op één plek alle hulpverleners om tafel. Het samenwerkingsverband wordt geïnformeerd over het verloop van het Knooppunt.

Knooppunt primair onderwijs

Vergelijkbaar met een voorschools Knooppunt echter kan bij een Knooppunt in het primair onderwijs het samenwerkingsverband een volledige partner zijn en actief worden betrokken in het geheel.

Wil je aan de slag met het OAB/VVE-beleid in jouw gemeente?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.