Begeleiding van zieke leerlingen in het onderwijs

Dienst

Kinderen die ziek zijn hebben vaak tijdelijk of langdurig behoefte aan extra ondersteuning van de school. Onze consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) begeleiden zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunen de school waar nodig.

Een van je leerlingen is ziek en jullie gaan samen met de ouders gebruik maken van de kennis en kunde van een consulent OZL. Wat wordt er van de school verwacht en wat kun je van de consulent verwachten? Hoe gaat dit proces in zijn werk?

Gesprek op school

We beginnen met een gesprek op school. Bij dit gesprek zijn zowel de ouder(s), jij of een collega als vertegenwoordig van de school, de consulent en eventueel andere belangrijke partijen (denk bijvoorbeeld aan de GGD of leerplichtambtenaar) aanwezig. Tijdens dit gesprek maken we een inventarisatie van de invloed van het ziek zijn van de leerling op het onderwijs. Het doel van het gesprek is om de mogelijkheden van het onderwijs op de school vast te stellen en een uitspraak te doen over de vorm van het te geven onderwijs aan de leerling.

Plan opstellen

Op basis van het gesprek stelt de consulent een plan op en geeft zij een grove inschatting van de lengte van het traject. Dit plan is altijd op maat en hierin worden de concrete acties beschreven voor de eerste tijd. Zij stelt ook vast of het gebruik van KlasseContact een toevoeging is voor de leerling en op welke manier dit ingezet gaat worden.

Aan de slag

Zodra het plan is opgesteld en alle partijen er van op de hoogte zijn gaan we aan de slag in de praktijk. De acties uit het plan worden uitgevoerd.

Thuisbezoek

Een belangrijk onderdeel in de begeleiding van de consulent is het thuisbezoek. Een consulent zal bij de leerling thuis op bezoek komen en kijken wat er thuis mogelijk is op het gebied van onderwijs vanuit huis.

Tussentijdse evaluatie

Om de 6 á 8 weken wordt er geëvalueerd door alle betrokken partijen. Deze evaluatie vindt op school plaats en tijdens deze evaluatie wordt het plan waar nodig bijgesteld.

Afsluiting

Na een bepaalde tijd stopt de begeleiding van de consulent. Ter afsluiting vindt er altijd een gesprek plaats met alle betrokken partijen en tijdens dit gesprek vind de overdracht plaats naar interne- en externe partijen.

Geen kosten voor school

De begeleiding van een consulent is kosteloos. Onze consulenten OZL maken deel uit van het landelijk netwerk Ziek zijn en Onderwijs: ZiezonDe inzet van de consulent OZL wordt landelijk gesubsidieerd waardoor er voor de school geen kosten aan verbonden zijn. De school kan kosteloos van onze diensten gebruik maken maar is soms beperkt in haar mogelijkheden. We gaan samen op zoek naar passend onderwijs voor de leerling.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ires Tangelder.