Pauline Hilbers

senior adviseur

Op een sterke basis kun je bouwen.

Het is geweldig om samen met anderen te werken aan het realiseren van een sterke basis voor ieder kind. Kinderen hebben een enorme ontwikkelingsdrang en het is aan ons, volwassenen, om het kind hierin te begeleiden en stimuleren op een wijze die recht doet aan de behoeften en ontwikkelingsfase van het kind. Ik haal veel motivatie en inspiratie uit het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor het jonge kind vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven.

Sinds 2003 ben ik werkzaam als onderwijsadviseur waarbij ik me vooral begeef op het terrein van het jonge kind. Ik vind het een voorrecht dat ik in dit werkveld op zoveel gebieden kan werken aan voor- en vroegschoolse educatie en onderwijsontwikkeling. Naast het verzorgen van trainingen en implementatietrajecten houd ik me vooral bezig met beleidsadvisering en ondersteuning van gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties. Hierbinnen zijn kwaliteitszorg en monitoring belangrijke onderwerpen. Ik ben gericht op samenwerking, kan goed analyseren, beslissingen nemen en heb een nuchtere blik op gecompliceerde situaties.

Na mijn studie orthopedagogiek ben ik op verschillende terreinen van het werken met jonge kinderen actief geweest. Ik heb zowel op praktisch, bestuurlijk als leidinggevend niveau ervaring opgedaan. Ook heb ik in verschillende steden, als toegevoegd inspecteur, meegewerkt aan de bestandsopname VVE, uitgevoerd door de inspectie van het onderwijs. Dit alles vormt een rijke bron aan ervaring en kennis waaruit ik kan putten in mijn werk als onderwijsadviseur.

Dit zijn mijn aandachtsgebieden:

  • Ontwikkeling van het jonge kind
  • Ouderbetrokkenheid
  • Voorschoolse educatie
  • Basisonderwijs
  • Gemeente